کتاب مدیریت پروژه‌های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK نوشته مهندس مسعود اجمالی از نوآور

کتاب مدیریت پروژه‌های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK توسط مهندس مسعود اجمالی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب مدیریت پروژه‌های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK: پیشگفتار فصل اول / مقدمه 1-1 پروژه ها در صنعت ساخت وساز 2-1 اهداف و مخاطبان این کتاب 3-1 مباحث و ساختار این کتاب 4-1 ارتباط میان مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو و سایرامور سازمانی در پروژه‌های عمرانی 5-1 نقش مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز و حوزه های تخصصی آن 1-5-1 نقش مدیر پروژه در پروژه های عمرانی 2-5-1 حوزه های مهارتی ویژه 6-1 ذینفعان عمومی 7-1 مراجعه به فرآیندها، ورودیها، ابزارها و تکنیک ها و خروجیهای استاندارد PMBOK و استفاده از آنها 8-1 سایر استانداردها فصل دوم / محیط پروژه‌های عمرانی 1-2 تاثیر سازمان بر مدیریت پروژه‌های عمرانی 1-1-2 انواع پروژه‌های عمرانی 2-1-2 روش‌های ساخت و اجرای پروژه‌ 3-1-2 ساختار سازمانی 4-1-2 عوامل محیطی سازمان 1-4-1-2 عوامل اقتصادی 2-4-1-2 عوامل مالی 3-4-1-2 عوامل مرتبط با موقعیت کارگاه 2-2 ذینفعان و نحوه اداره پروژه 1-2-2 ذینفعان پروژه 2-2-2 اصول حاکم بر پروژه 3-2-2 مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار 3-2 چرخه عمر پروژه 1-3-2 برنامه‌ریزی قبل از اجرا 2-3-2 چرخه عمر تطبیقی فصل سوم / مدیریت پروژه در صنعت ساخت‌وساز، نمای کلی و پیشرفت‌ها 1-3 حوزه‌های دانش‌، گروه‌های فرآیندی و فرآیندهای مدیریت پروژه 1-1-3 مدیریت یکپارچگی پروژه 2-1-3 مدیریت محدوده پروژه 3-1-3 مدیریت زمانبندی پروژه 4-1-3 مدیریت هزینه پروژه 5-1-3 مدیریت کیفیت پروژه 6-1-3 مدیریت منابع پروژه 7-1-3 مدیریت ارتباطات پروژه 8-1-3 مدیریت ریسک پروژه 9-1-3 مدیریت قرارداد در پروژه 10-1-3 مدیریت ذینفعان پروژه 11-1-3 مدیریت بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست در پروژه (HSSE) 12-1-3 مدیریت مالی پروژه 2-3 تاثیرات جامعه و پیشرفت‌ها در مدیریت پروژه‌های عمرانی 1-2-3 پیشرفت‌ها 1-1-2-3 فن‌آوری 2-1-2-3 مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 3-1-2-3 تکنولوژی‌های جدید در ساخت‌وساز 4-1-2-3 تکنیک‌های نوظهور مدیریت: روش‌های مختلف ساخت و اجرای پروژه‌ها، اجرای یکپارچه پروژه (IPD)، روش ناب و روش چابک 2-2-3 تاثیرات اجتماعی پروژه‌های عمرانی 1-2-2-3 توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی 2-2-2-3 منابع انسانی ماهر 3-2-2-3 بحران اقتصاد جهانی و منطقه‌ای (اقتصادهای جهانی) 4-2-2-3 بازارهای جهانی و پروژه‌های آینده 5-2-2-3 اصول اخلاقی فصل چهارم / مدیریت یکپارچگی پروژه 1-4 مدیریت یکپارچگی پروژه در پروژه‌های عمرانی 2-4 آغاز مدیریت یکپارچگی پروژه 1-2-4 ذینفعان پروژه 2-2-4 توجه به عوامل محیطی سازمان 3-2-4 مشارکت ارائه‌دهندگان خدمات در پروژه 3-4 برنامه‌ریزی مدیریت یکپارچگی پروژه 1-3-4 ورودی‌های فرآیند برنامه‌ریزی 2-3-4 مهندسی ارزش 3-3-4 خاتمه متناوب قراردادهای مختلف و بهره‌برداری از محصولات آنها 4-3-4 استراتژی پروژه 4-4 اجرای مدیریت یکپارچگی پروژه 1-4-4 ارزیابی عملکرد و بازرسی 2-4-4 مهندسی ارزش در اجرای پروژه 3-4-4 مدیریت ساخت پروژه‌های عمرانی 4-4-4 ایجاد همکاری و مدیریت آن 5-4-4 مدیریت دستور تغییر 5-4 کنترل و نظارت بر مدیریت یکپارچگی پروژه 1-5-4 یکپارچه‌سازی فناوری‌ها 2-5-4 کنترل یکپارچه تغییرات 3-5-4 منشاء مشکلات ایجاد شده درزمینه تغییرات پروژه 6-4 مدیریت یکپارچگی در خاتمه پروژه 1-6-4 خاتمه پروژه‌های تاخیرکرده 2-6-4 اسناد خاتمه پروژه 3-6-4 لیست نواقص پروژه 4-6-4 تحویل دائم و تحویل موقتپروژه 5-6-4 خاتمه قرارداد 6-6-4 گزارش نهایی پروژه و درس آموخته‌های آن 7-4 پیشرفت‌های بدست آمده در مدیریت یکپارچگی پروژه فصل پنجم / مدیریت محدوده پروژه 1-5 مدیریت محدوده پروژه در پروژه‌های عمرانی 2-5 برنامه ریزی برای مدیریت محدوده پروژه 1-2-5 تعیین محدوده 2-2-5 ایجاد ساختار شکست کار (WBS) 3-5 کنترل و نظارت بر محدوده پروژه 1-3-5 تصدیق / تأیید محدوده 1-1-3-5 درخواست ارائة اطلاعات (REI) 2-3-5 افزایش کنترل نشده محدوده پروژه و مدیریت تغییرات فصل ششم / مدیریت زمان‌بندی پروژه 1-6 مدیریت زمانبندی در پروژه‌های عمرانی 2-6 برنامه ریزی برای مدیریت زمانبندی پروژه 1-2-6 تعیین فعالیتها 1-1-2-6 ساختار شکست کار 2-1-2-6 تجزیه کار 3-1-2-6 ویژگی فعالیت‌ها 4-1-2-6 برنامه اندازه گیری پیشرفت پروژه و معیارهای آن 2-2-6 توالی فعالیت‌ها 3-2-6 برآورد منابع مورد نیاز فعالیت‌ها 4-2-6 برآورد زمان هر فعالیت 5-2-6 تعیین وزن هر فعالیت 6-2-6 تهیه برنامه زمانبندی 1-6-2-6 آنالیز زمانبندی پیمانکاران فرعی و تامین کنندگان 2-6-2-6 محدودیت‌ها 3-6-2-6 زمانبندی مبنا 4-6-2-6 استفاده از معیارها 5-6-2-6 فرهنگ زمانبندی 6-6-2-6 تحلیل ریسک زمانبندی(SRA) 7-2-6 ترسیم منحنی پیشرفت و بروزرسانی آن 1-7-2-6 منحنی استاندارد توزیع وزنی 2-7-2-6 تحلیل محاسباتی 3-6 کنترل و نظارت بر مدیریت زمانبندی پروژه 1-3-6 بروزرسانی منحنی پیشرفت 2-3-6 تاثیرات برنامه زمانبندی 3-3-6 بررسی عملکرد و پیشرفت پروژه فصل هفتم / مدیریت هزینه ی پروژه 1-7 مدیریت هزینه پروژه در پروژه‌های عمرانی 2-7 برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه پروژه 1-2-7 روش‌های برآورد هزینه 1-1-2-7 تخمین تشابهی (مفهومی) 2-1-2-7 تخمین پارامتریک 3-1-2-7 تخمین پائین به بالا (دقیق) 4-1-2-7 تخمین سه نقطه ای 5-1-2-7 شبیه سازی با روش مونت کارلو 2-2-7 لیست اقلام مورد نیاز (لیست مقادیر) 3-2-7 اندوخته، ذخیره احتیاطی و ذخیره مدیریتی 4-2-7 نوسان قیمت، تورم و تبدیل ارز 5-2-7 معیارها 6-2-7 سایر ملاحظات مربوط به برآورد هزینه‌های پروژه 7-2-7 تعیین بودجه 1-7-2-7 بسته‌های کاری ساخت وساز (CWP) 2-7-2-7 هزینه مبنا 3-7 کنترل و نظارت بر مدیریت هزینة پروژه 1-3-7 هزینه واقعی 2-3-7 مدیریت ارزش کسب شده 3-3-7 بررسی عملکرد پروژه و پیشرفت آن 4-3-7 برآورد یا پیش‌بینی هزینه پایان پروژه فصل هشتم / مدیریت کیفیت پروژه 1-8 مدیریت کیفیت در پروژه‌های عمرانی 1-1-8 الزامات کیفی 2-1-8 مدیریت کیفیت مدرن 2-8 برنامه‌ریزی برای مدیریت کیفیت پروژه 1-2-8 الزامات قرارداد 2-2-8 الزامات ذینفعان پروژه 3-2-8 خط مشی کیفیت 4-2-8 معیارهای تضمین کیفیت 5-2-8 چک لیست کیفیت 6-2-8 بررسی الزامات پروژه 7-2-8 برنامه مدیریت کیفیت 3-8 اجرای مدیریت کیفیت در پروژه 1-3-8 ارزیابی کیفیت 2-3-8 بررسی مدیریت کیفیت 4-8 کنترل کیفیت پروژه فصل نهم / مدیریت منابع پروژه 1-9 مدیریت منابع پروژه، در پروژه‌های عمرانی 1-1-9 نوع منبع 2-1-9 موقعیت مکانی پروژه 3-1-9 اندازه و نوع پروژه 2-9 برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع پروژه 3-9 اجرای مدیریت منابع پروژه 1-3-9 منابع عمومی 2-3-9 منابع انسانی 1-2-3-9 استخدام 2-2-3-9 تیم سازی 3-2-3-9 مهارت‌های اجتماعی 4-9 کنترل و نظارت بر مدیریت منابع پروژه 5-9 مدیریت منابع در خاتمه پروژه 1-5-9 منابع معمولی 2-5-9 منابع انسانی فصل دهم / مدیریت ارتباطات پروژه 1-10 مدیریت ارتباطات در پروژه های عمرانی 2-10 برنامه ریزی برای مدیریت ارتباطات پروژه 1-2-10 برنامه مدیریت ارتباطات پروژه 2-2-10 ارزیابی مستندات پروژه 3-2-10 مهارتهای ارتباطی 4-2-10 ارتباطات سازمانی و مسئولیت اجتماعی 5-2-10 جریان ارتباطات پروژه برای دستور تغییرات، درخواست ارائه اطلاعات، صدور دستورالعملها و درخواست تغییرات 6-2-10 گزارشات روزانه 7-2-10 فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) 3-10 اجرای مدیریت ارتباطات پروژه 1-3-10 مدیریت تعارض 2-3-10 مدیریت جلسات 3-3-10 مستندسازی و توزیع اطلاعات پروژه 4-10 کنترل و نظارت بر مدیریت ارتباطات پروژه 1-4-10 گزارشات عملکرد و پیشرفت پروژه 2-4-10 سایر سیستمهای گزارش دهی 3-4-10 ارزیابی عملکرد پیمانکاران (CPE) فصل یازدهم / مدیریت ریسک در پروژه 1-11 مدیریت ریسک در پروژههای عمرانی 2-11 برنامه ریزی برای مدیریت ریسک در پروژه 1-2-11 اسناد مناقصه و قرارداد 2-2-11 روش‌های سازمانی 3-2-11 بودجه بندی 4-2-11 امتیازدهی و تفسیر ریسک‌ها 5-2-11 برنامه ریزی برای مدیریت ریسک در پروژه های مشارکتی 6-2-11 برنامه ریزی برای مدیریت ریسک در پروژه های مشارکتی دولتی-خصوصی(PPP) 7-2-11 برنامه ریزی برای مدیریت ریسک در پروژه های بین المللی 8-2-11 شناسایی ریسک در پروژه‌های عمرانی 1-8-2-11 برنامه ریزی برای منابع 2-8-2-11 بررسی مستندات 3-8-2-11 تجزیه و تحلیل چک لیست‌ها 4-8-2-11 تجزیه و تحلیل فرضیات 5-8-2-11 درس آموخته ها و یادگیری از تجربیات دیگران 6-8-2-11 نظریات متخصصین محلی 7-8-2-11 تحلیل مفهومی خطرات (Consept Hazard Analysis) 8-8-2-11 آنالیز مقدماتی خطرات PHA)) (Preliminary Hazard Analysis) 9-8-2-11 تحقیق در عملیات و بررسی خطرات (HAZOP) 10-8-2-11 چک لیست و بررسی قابلیت ساخت 11-8-2-11 مطالعات آنالیز ارزش 12-8-2-11 مدلهای شکست و آنالیز اثرات (FMEA) 9-2-11 تحلیل کیفی ریسک در پروژه‌های عمرانی 10-2-11 تحلیل کمی ریسک در پروژه‌های عمرانی 11-2-11 برنامه ریزی برای پاسخ به ریسک در پروژه‌های عمرانی 1-11-2-11 استراتژی های مناسب برای ریسک‌های مثبت یا فرصت‌ها و ریسک‌های منفی یا تهدیدها 12-2-11 بیمه در پروژههای عمرانی 1-12-2-11 انواع بیمه 3-11 کنترل و نظارت بر مدیریت ریسک در پروژه فصل دوازدهم / مدیریت قراردادها در پروژه 1-12 مدیریت قراردادها در پروژه‌های عمرانی 1-1-12 دیدگاه پیمانکاران 2-1-12 دیدگاه کارفرمایان 2-12 برنامه‌ریزی برای مدیریت قراردادها در پروژه 1-2-12 برنامه مدیریت قراردادها در پروژه 2-2-12 عوامل محیطی سازمان 3-2-12 مدیریت زنجیره تأمین 4-2-12 دارایی‌های فرآیندی سازمان 5-2-12 بیانیه محدوده پروژه 6-2-12 ساختارشکستکار در قرارداد 7-2-12 قراردادهای سایر عرضه‌کنندگان خدمات 8-2-12 آنالیز خرید یا ساخت 9-2-12 روش‌های ساخت و اجرای پروژه 1-9-2-12 رویکرد سنتی 2-9-2-12 روش یکپارچه ساخت و اجرای پروژه و روش کلید در دست 10-2-12 قراردادهای عمرانی 11-2-12 تخصیص ریسک قرارداد 12-2-12 خروجی فرآیند برنامه‌ریزی برای قراردادها 3-12 اجرای مدیریت قراردادهای پروژه 1-3-12 روش‌های درخواست 2-3-12 شرح کار قرارداد 3-3-12 اسناد قرارداد 4-3-12 ارزیابی اولیه عرضه کنندگان خدمات 5-3-12 دریافت پاسخ فروشندگان در سازمان‌های غیردولتی (NGO) 6-3-12 جذب پیمانکار در سازمان‌های دولتی و عمومی 7-3-12 ارزیابی و انتخاب فروشندگان (پیمانکاران) 8-3-12 قرارداد با پیمانکاران منحصر بفرد 4-12 کنترل و نظارت برمدیریت قراردادها در پروژه 1-4-12 مدیریت قرارداد و اجرای قرارداد 2-4-12 گزارش دهی عملکرد 3-4-12 درخواست تغییرات تاییدشده 4-4-12 بررسی عملکرد توسط خریدار 5-4-12 نظارت و ارزیابی 6-4-12 سیستم پرداخت‌های مالی 7-4-12 مدیریت ادعا شکل 12-6 . روش‌های مدیریت ادعا 8-4-12 سیستم‌های مدیریت سوابق 9-4-12 مستندسازی اسناد قرارداد و پروژه 10-4-12 بروزرسانی برنامه مدیریت پروژه 5-12 خاتمه مدیریت قراردادها در پروژه 1-5-12 لیست نواقص 2-5-12 خاتمه امور اداری قراردادها فصل سیزدهم / مدیریت ذینفعان پروژه 1-13 مدیریت ذینفعان در پروژه‌های عمرانی 1-1-13 جامعه 2-1-13 اتحادیه‌های کارگری 3-1-13 ارائه‌دهندگان خدمات بیمه 4-1-13 مؤسسات مالی 5-1-13 نهادهای حقوقی و نظارتی 2-13 آغاز مدیریت ذینفعان پروژه 3-13 برنامه‌ریزی برای مدیریت ذینفعان پروژه 4-13 اجرای مدیریت ذینفعان پروژه 5-13 کنترل و نظارت بر مدیریت ذینفعان پروژه فصل چهاردهم / مدیریت بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست در پروژه (HSSE) 1-14 مدیریت بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست در پروژههای عمرانی 1-1-14 بهداشت 2-1-14 ایمنی 3-1-14 امنیت 4-1-14 محیط زیست 2-14 برنامه ریزی برای مدیریت HSSE در پروژه 1-2-14 الزامات قرارداد 2-2-14 سیاست‌های زیست محیطی و ایمنی 3-2-14 معیارهای سنجش ایمنی 4-2-14 ایمنی، ویژگی‌های زیست محیطی و محدودیت‌های مربوط به پیرامون کارگاه 5-2-14 آزمایشات و شبیه سازی‌ها 6-2-14 هزینه‌های ایمنی (COS) و هزینه‌های زیست‌محیطی (COE) 7-2-14 ترسیم نقشة فرآیند 8-2-14 ترسیم فلوچارت 9-2-14 بازبینی الزامات ایمنی و زیست محیطی پروژه 10-2-14 برنامه مدیریت HSSE 11-2-14 تقسیم‌بندی کارگاه از لحاظ ایمنی و محیط زیست و علامتگذاری 12-2-14 الزامات مربوط به آموزش و معرفی ایمنی و محیط زیست 13-2-14 برنامه مدیریت حمل و نقل در پروژه 14-2-14 برنامه واکنش اضطراری 15-2-14 برنامه ریزی برای مدیریت مجوزهای اجرای کار 16-2-14 برنامه مدیریت پسماند 17-2-14 برنامه‌های ایمنی و محیط زیست 3-14 اجرای مدیریت HSSE در پروژه 1-3-14 تضمین HSSE در پروژه 1-1-3-14 ارزیابی ایمنی و محیط زیست 2-1-3-14 تحلیل ریسک خطرات ایمنی و محیط زیست 3-1-3-14 سنجش تضمین ایمنی و محیط زیست 4-14 کنترل و نظارت بر مدیریت HSSE در پروژه 1-4-14 شاخص‌های کلیدی عملکرد 2-4-14 مثلث حوادث هاینریش 3-4-14 تحقیقات در مورد حوادث 4-4-14 بازبینی رفع نواقص فصل پانزدهم / مدیریت مالی پروژه 1-15 مدیریت‌مالی در پروژه‌های عمرانی 2-15 برنامه‌ریزی برای مدیریت‌مالی پروژه 1-2-15 منابع تامین‌مالی در پروژه‌های عمرانی 2-2-15 نوسانات مالی کوتا‌ه‌مدت 3-2-15 محیط اقتصادی 4-2-15 تکنیک‌های تحلیلی، مطالعه‌ی امکان‌سنجی و تحلیل حساسیت 5-2-15 تامین‌مالی پروژه‌های عمرانی و تامین‌مالی سازمان 6-2-15 نهاد قانونی 7-2-15 الزامات قرارداد 8-2-15 اثرات مالی عوامل ریسک 9-2-15 برنامه‌ریزی مالیاتی به‌عنوان یک عامل مالی 3-15 کنترل و نظارت بر مدیریت‌مالی پروژه 1-3-15 سیستم‌های حسابداری پروژه 2-3-15 ممیزی‌های مالی داخلی و خارجی 3-3-15 تحلیل جریان نقدینگی 4-3-15 گزارشات مالی 5-3-15 متخصصین حرفه‌ای: ناظر پروژه، متخصصین وام‌‌، متخصصین سرمایه‌گذاری یا مشاورین فنی 6-3-15 ارزیابی‌های واقعی پیوست A1 / مدیریت ادعا در پروژه‌های عمرانی 1-A1 مدیریت ادعا در صنعت ساخت و ساز 1-1-A1 محیط پروژه‌های عمرانی پیچیده است 2-1-A1 پیشگیری از وقوع ادعا به عنوان یک اولویت 2-A1 برنامه‌ریزی برای مدیریت ادعا 1-2-A 1 فعالیت‌های فرآیند برنامه‌ریزی برای پیشگیری از ادعا 2-2-A1 مشارکت در پروژه 3-2-A1 تکنیک‌های ویژه برای پیشگیری از ورود به دعاوی قضایی در ادعا 4-2-A1 درک مشترک از تغییرات و مستندات 3-A1 کنترل و نظارت بر مدیریت ادعا 1-3-A1 تشخیص ادعا و پی بردن به دلایل آن 2-3- A1کمی‌سازی ادعاها 3-3-A1 حل و فصل ادعاها 4-3-A1 تفسیرحقوقی قرارداد 5-3- A1اعتراض به مناقصه 6-3-A1 اصول اخلاقی در پروژه‌های عمرانی پیوست X3 / دلایل عمده ریسک‌های پروژه‌های عمرانی ریسک‌های فنی طراحی ریسک‌های ساخت و ساز پیمانکاران، پیمانکاران فرعی و تامینکنندگان عوامل فنی شرایط کارگاه و چیدمان آن عوامل فیزیکی عوامل امنیتی عوامل مربوط به قرارداد عوامل مربوط به عملکرد ریسک‌های خارجی عوامل مربوط به قرارداد عوامل غیرقابل پیشبینی عوامل اجتماعی مشارکت عمومی عوامل زیست محیطی مسائل سیاسی و عوامل قانونی ریسک‌های سازمانی ریسک‌های مدیریت پروژه ریسک‌های تجاری مالی و اقتصادی برنامه ریزی، نظارت و کنترل زمین و املاک و شفافیت قوانین مربوط به آنها واژگان

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مسعود اجمالی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 232
شابک 9786001685514