کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (روش‌ها و مسائل اجرایی) نوشته مهندس محمدحسین علیزاده از نوآور

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (روش‌ها و مسائل اجرایی) توسط مهندس محمدحسین علیزاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (روش‌ها و مسائل اجرایی): فصل اول: شناخت زمین و خاک 1-1- شناسایی ژئوتکنیکی زمین ‌1-1-1- طبقه‌بندی نوع خاک، بر مبنای مشاهدات ‌1-1-2- آزمایشات لازم به منظور ارزیابی مقاومت برشی ‌1-1-3- وسعت‌شناسایی زمین از قبیل تعداد ‌1-1-4- اقدامات زیر برای تعیین فاصله گمانه‌ها ‌1-1-5- دیوار نگهبان خاک 1-2- مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا 1-3- مبدا پیدایش خاک 1-4- انواع خاک از نظر اندازه 1-5- سیستم طبقه بندی خاک 1-6- طبقه‌‏بندی خاک‌‏ها بر حسب بافت 1-7- طبقه‏‌بندی خاک‏‌ها بر حسب استفاده 1-7-1- سیستم طبقه‏‌بندی آشتو 1-7-2- سیستم طبقه‏‌بندی متحد 1-7-3- آیین‏‌نامه‏ ی استاندارد 2800 1-8- حفاری و نمونه‌برداری خاک ‌1-8-1- فرآیند حفاری و نمونه‌برداری و دستگاه‌های انتخابی ‌1-8-2- باید ناظر واجد صلاحیت در طول زمان حفاری 1-8-3- باید صلاحیت مجموعه‌ای که عملیات حفاری ‌1-8-4- روش‌های حفاری گمانه 1-9- نکات مهم و کاربردی الزامات ژئوتکنیکی ‌1-9-1- شناسائی نوع زمین ‌1-9-2- ناپایداری زمین ناشی از زلزله ‌1-9-3- بزرگ نمایی ناشی از توپوگرافی 1-10- ضوابط اجرایی و نکات کلیدی فصل دوم: گودبرداری و سازه نگهبان 2-1- گودبرداری 2-1-1- عملیات خاکی 2-1-2- گودبرداری 2-1-3- سطح خطر گودبرداری 2-1-4- اقدامات لازم الاجرا قبل از شروع عملیات 2-1-5- در صورتی که در عملیات خاکی از دستگاه‌های برقی 2-1-6- چنانچه محل مورد نظر برای عملیات خاکی 2-2- گودبرداری 2-2-1- در صورتی که در عملیات گودبرداری و خاک‌برداری 2-2-2- سازنده موظف است در عملیات گودبرداری 2-2-3- در مواردی که عملیات گودبرداری در مجاورت 2-2-5- برای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر 2-2-6- در گودبردار‌ی‌هایی که عملیات اجرایی 2-2-7- محل استقرار ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی 2-2-9- در محل گودبردار‌ی‌های عمیق و وسیع 2 -3-1- قبل از آغاز عملیات حفاری چاه‌ها و مجاری آب 2 -3-2- به منظور ایجاد تهویه کافی در عملیات حفاری 2 -3-3- کلیه افرادی که فعالیت آنها با عملیات حفاری 2 -3-4- مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه‌کنی 2 -3-5- پس از خاتمه کار روزانه و یا در مواقعی که حفاری 2 -3-6- در حفاری چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب 2-3- حفاری چاه‌هاو مجاری آب و فاضلاب 2-4- خاک‌برداری و گودبرداری 2-4-1- حفاظت و حراست تأسیسات موجود 2-4-2- برداشت خاک‌های فرسوده و یا نباتی سطحی 2-4-3- خاک‌برداری 2-4-4- پی‌کنی و گودبرداری 2-4-5- خاک‌برداری در زمین‌های لجنی 2-4-6- خاک‌برداری در زمین‌های سنگی 2-4-7- حفاظت بدنه پی‌ها و گودها 2-5-خاک‌ریزی 2-5-1- مصالح خاک‌ریزی 2-5-2- اصلاح مصالح 2-5-3- انواع خاک‌ریزی 2-5-4- کنترل رطوبت خاک‌ریزها 2-6-1- کلیات 2-6- پخش، تسطیح و کوبیدن 2-6-2- آماده سازی بستر خاک‌ریزی 2-6-3- خاک‌ریزهای باربر ‌2-6-4- خاک‌ریزهای پر کننده (Back Fill) 2-7- آماده‌سازی و تسطیح اراضی برای پی‌ریزی ‌2-7-1- قبل از تسطیح و آماده‌سازی اراضی برای پی‌ریزی ‌2-7-2- پس از نقشه‌برداری باید نقشه تسطیح تهیه گردد. ‌2-7-3- چنانچه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر ‌2-7-4- اگر تسطیح اراضی با خاکریزی همراه است ‌2-7-5- تخمین نشست خاکریزی مهندسی ‌2-7-6 – احداث سازه‌های سنگین روی خاکریز ‌2-7-7- در تسطیح اراضی باید به زهکشی سطحی ‌2-7-8 – اگر عمق قسمت خاکریز پر‌کننده ‌2-7-9- اگر طراح قصد دارد پی را بر روی خاک متراکم شده ‌2-7-10- شیب‌دار کردن سایت به منظور خروج ‌آب‌های 2-8- ارزیابی خطر گود ‌2-8-1- جهت ارزیابی خطر گود قائم لازم است ‌2-8-2- اگر فاصله ساختمان مجاور از لبه گود کمتر ‌2-8-3- در صورت حضور آب یا رطوبت بالا ‌2-8-4- تحلیل پایداری گود کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان 2-9- تحلیل تغییر شکل گود و سازه‌های مجاور ‌2-9-1- اگر ساختمان مجاور گود در اثر گودبرداری دچار ‌2-9-2- اگر مقدار تغییر مکان افقی ساختمان مجاور گود ‌2-9-3- مهندس طراح باید به نسبت تغییر مکان قائم ‌2-9-5- اگر پی‌ها برخلاف جهت یکدیگر حرکت کنند ‌2-9-6- مقدار مجاز تغییر مکان ساختمان مجاور گود 2-10- زهکشی 2-11- پایش و کنترل 2-12- اهداف ابزارگذاری و پایش ‌2-12-1- تایید پارامترهای طراحی ‌2-12-2- ارزیابی عملکرد در طول ساخت و ساز ‌2-12-3- ارزیابی عملکرد سازه‌های موجود ‌2-12-4- تشخیص روند کوتاه مدت و بلندمدت ‌2-12-5- ایمنی ‌2-12-6- حمایت قانونی 2-13- تعداد و نوع دستگاه‌های پایش 2-14- برنامه پایش 2-15- ابزار پایش 2-16- تناوب اندازه‌گیر‌ی‌ها در پایش 2-17- مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش 2-18- انواع سازه نگهبان ‌2-18-1- دیوارهای با عملکرد وزنی ‌2-18-2- دیوارهای سپرگونه ‌2-18-3- خاک مسلح ‌2-18-4- میل مهاری و میخکوبی ‌2-18-5- دیوار زیرزمین 2-19- پایداری انواع سازه‌های نگهبان ‌2-19-1- حالت‌های حدی دیوارهای سپرگونه ‌2-19-2- حالت‌های حدی دیوارهای خاک مسلح 2-20- فشار خاک 2-21- فشار خاک در حالت سکون 2-22- فشار در حالت محرک و مقاوم خاک 2-23- فشار خاک در خاکریز متراکم شده 2-24- فشار خاک تحت شرایط خاص 2-25- فشار حالت محرک و مقاوم در شرایط دینامیکی ‌2-25-1- در صورت وجود زلزله فشار جانبی خاک ‌2-25-2- اضافه فشار مقاوم با اثر مساعد در پایداری دیوار ‌2-25-3- فشار آب در شرایط زلزله باید براساس نوع خاک 2-26- تعیین فشار خاک در پشت دیوار ‌2-26-1- در دیوارهایی که به دلایل انعطاف‌پذیری سازه‌ای ‌2-26-2- در دیوارهایی که به دلایل انعطاف‌پذیری سازه‌ای ‌2-26-3- در دیوارهای طره‌ای یا دیوارهای سپری بدون مهار ‌2-26-4- در دیوارهای سپری مهار شده با چند تیرک ‌2-26-5- در دیوارهای زیرزمین که انتهای آنها به سقف ‌2-26-6- در دیوارهای زیرزمین که انتهای آنها به سقف ‌2-26-7- فشار جانبی خاک در هنگام زلزله ‌2-26-8- طراح می‌تواند جهت تعیین فشار خاک 2-27- طراحی سازه نگهبان به روش تنش مجاز ‌2-27-1- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای وزنی ‌2-27-2- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای سپرگونه ‌2-27-3- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای خاک مسلح 2-28- طراحی سازه نگهبان به روش حالات حدی ‌2-28-1- در کلیه دیوارها، ترکیب بار و ضرایب بارگذاری ‌2-28-2- در ترکیب‌های بارگذاری در شرایط زلزله ‌2-28-3- در ترکیب‌های بارگذاری در شرایط استاتیکی ‌2-28-4- ضرایب کاهش مقاومت در دیوارهای وزنی ‌2-28-5- ضرایب تقلیل نیروی مقاوم در دیوارهای سپرگونه ‌2-28-6- ضرایب کاهش نیروی مقاوم در خاکریزها و شیروانی ‌2-28-7- ضرایب کاهش نیروی مقاوم در دیوارهای خاک مسلح 2-29- مهاربندی 2-30- خاکریز پشت دیوار 2-31-قوانین و مقررات 2-32- ایمنی در انجام عملیات خاکی 2-32-1- کلیات 2-32-2- مقدمات گودبرداری ‌2-32-3- گودبرداری 2-32-4- حفاظت عمومی هنگام انجام عملیات گودبرداری 2-33- رعایت نکات ایمنی در حفر چاه 2-33-1- مقدمات حفر چاه 2-33-2- رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه 2-34- انواع روش‌های پایدار سازی گود 2-35- مهاربندی جداره‌ها با المان‌های افقی و مایل 2-36- مهاربندی با المان‌های کششی 2-37- مهاربندی توسط سپر کوبی ‌ 2-37-1- مزایای روش سپرکوبی ‌ 2-37-2- معایب روش سپرکوبی 2-38- مهاربندی توسط شمع و شمع‌های درجا ‌ 2-38-1- مزایای روش اجرای شمع ‌ 2-38-2- معایب روش اجرای شمع 2-39- مهاربندی توسط دیوار دیافراگمی ‌ 2-39-1- مراحل اجرای دیوار دیافراگمی ‌ 2-39-2- مزایای روش دیواره دیافراگمی ‌ 2-39-3- معایب روش دیواره دیافراگمی 2-40- جداره‌های مهاربندی شده توسط نیلینگ ‌2-40-1- مراحل اجرای سیستم نیلینگ ‌ 2-40-2- اصول طراحی نیلینگ (Nailing) ‌ 2-40-3- شرایط مطلوب خاک برای میخکوبی ‌ 2-40-4- مزایای روش میخکوبی (نیلینگ) ‌ 2-40-5- معایب روش میخکوبی یا نیلینگ ‌ 2-40-6- برخی از ضوابط حقوقی و قانونی در مورد روش نیلینگ 2-41- جداره‌های مهاربندی شده توسط انکراژ ‌ 2-41-1- مزایای روش مهاربندی توسط انکراژ یا مهارسازی ‌ 2-41-2- معایب روش مهاربندی توسط انکراژ (مهارسازی) ‌ 2-41-3- اجزای اصلی در پایدارسازی با استفاده از مهار 2-42- جداره‌های مهاربندی شده توسط دوخت ‌ 2-42-1- مزایای روش دوخت به پشت ‌ 2-42-2- معایب روش دوخت به پشت 2-43- جداره‌های مهاربندی شده توسط میکروپایل ‌ 2-43-1- روش اجرای میکروپایل 2-44- جداره‌های مهاربندی شده توسط خرپا ‌ 2-44-1- مزایای روش خرپایی ‌ 2-44-2- معایب روش خرپایی ‌ 2-44-3- مراحل اجرای یک سازه خرپایی 2-45- شیب‌دار کردن(Sloping) 2-46- دیوار برلنی ‌ 2-46-1- مزایای دیوار برلنی ‌ 2-46-2- معایب دیوار برلنی 2-47- روش مهار متقابل فصل سوم: پی و پی‌سازی 3-1- تعریف پی ‌3-3-1- تعریف 3-2- انواع پی‌ها 3-3- پی‏های سطحی ‌ 3-3-2- پی منفرد 3-3-3- شالوده‏ی دو ستونی (مرکب) ‌ 3-3-4- شالوده‏ی نواری ‌ 3-3-5- شالوده شبکه‏ای ‌ 3-3-6- شالوده گسترده 3-4- فونداسیون‏‍‌های عمیق ‌ 3-4-1- تعریف ‌ 3-4-2- شمع‏‌ها ‌ 3-4-3- پایه‏‌های عمیق و کیسون‏‌ها 3-5- قالب‏ریزی ‌ 3-5-1- نکات قالب‏ریزی ‌ 3-5-2- زمان قالب‏برداری 3-6- انواع نشست پی 3-7- پدیده‏‌ی تحکیم و تورم 3-8- انواع نشست خاک زیر پی 3-9- سطح آب زیرزمینی و پی 3-10- پدیده‏‌ی روانگرایی و کنترل آن 3-11- عمق مجاز یخبندان 3-12- نکات مهم در مورد شالوده ‌ 3-12-1- احداث ساختمان در دامنه، بالا یا پایین شیب ‌ 3-12-2- ساخت شالوده شیبدار و شالوده در یک تراز ‌ 3-12-3- ساخت شالوده شیبدار و شالوده در یک تراز 3-13- ملاحظات طراحی پی‌های سطحی 3-14- ظرفیت باربری پی‌های سطحی ‌ 3-14-1- استفاده از روابط نظری ظرفیت باربری ‌ 3-14-2- استفاده از آزمون‌های درجا 3-15- نشست مجاز ‌ 3-15-1- مقادیر مجاز اولیه برای نشست یکنواخت ‌ 3-15-2- باید توجه داشت که مقادیر مجاز مندرج 3-16- روش‌های طراحی پی سطحی ‌ 3-16-1- روش تنش مجاز ‌ 3-16-2- روش حالات حدی ‌ 3-16-3- ملاحظات لرزه‌ای در طراحی پی‌های سطحی ‌ 3-17-1- برای تحلیل پی‌های انعطاف پذیر ‌ 3-17-2- می‌توان به منظور تحلیل سازه پی انعطاف پذیر 3-18- ملاحظات اجرایی مرتبط با انتخاب موقعیت ‌ 3-18-2- به منظور تعیین تراز زیر پی می‌بایست 3-19- مبانی طراحی پی‌های عمیق ‌ 3-19-1- موارد ذیل در هر دو روش طراحی به روش ‌ 3-19-2- موارد ذیل برای شرایط بهره‌برداری 3-20- بارهای طراحی ‌ 3-20-1- ترکیب بارهای وارده ‌ 3-20-2- نیروهای تغییر مکان زمین 3-21- شمع تحت بار محوری ‌ 3-21-1- ظرفیت باربری ‌ 3-21-2- نشست شمع‌ها ‌ 3-21-3- شمع‌های کششی 3-22- شمع‌های تحت بار جانبی ‌ 3-22-1- ظرفیت باربری جانبی ‌ 3-22-2- تغییر مکان جانبی 3-23- گروه شمع ‌ 3-23-1- ظرفیت باربری گروه شمع ‌ 3-23-2- نشست گروه شمع ‌ 3-23-3- تحلیل نیروها در گروه شمع ‌ 3-23-4- طراحی گروه شمع 3-24- بار مجاز طراحی شمع‌ها ‌ 3-24-1- روش تنش مجاز ‌ 3-24-2- روش حالت حدی 3-25- آزمایش‌های بارگذاری شمع ‌ 3-25-1- آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی ‌ 3-25-2- آزمایش‌های بارگذاری دینامیکی ‌ 3-25-3- شمع‌های آزمایشی ‌ 3-25-4- شمع‌های اصلی 3-26- طراحی سازه‌ای شمع‌ها ‌ 3-26-1- طراحی سازه‌ای شمع‌ها ‌ 3-26-2- در طراحی سازه‌ای شمع‌ها باید به اثر زلزله 3-27- ملاحظات ساخت و اجرای شمع ‌ 3-27-1- در اجرای شمع یا پی‌های عمیق، ‌ 3-27-2- چگونگی استقرار همه شمع‌ها ‌ 3-27-3- اطلاعات ثبت شده در هنگام اجرا ‌ 3-27-4- در مواردی که مشاهدات و یا بازرسی ‌ 3-27-5- برای ارزیابی کیفیت شمع‌های درجاریزی 3-28- پی بتن آرمه قصل چهارم: جوشکاری، اتصالات و ساختمان‌های فولادی 4-1- مقدمه 4-2- تعریف جوش و فرآیندهای جوشکاری 4-3- اتصالات جوشی 4-4- انواع جوش 4-5- وضعیت‌ها یا موقعیّت‌های جوشکاری 4-6- الکترود 4-7- روکش الکترود 4-8- وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیرپودری 4-9- روکش‌های کم هیدروژن 4-10- تأثیر روکش بر قطبیت 4-11- پودر آهن 4-12- جوش شیاری 4-13- جوش گوشه 4-14- طبقه‌بندی و شماره‌گذاری الکترودها طبق 4-15- انتخاب نوع و قطر الکترود 4-16- دسته‌بندی الکترودها از نظر ویژگی کاربردی ‌‌4-16-1- الکترودهای پرجوش (پر بازده) ‌‌4-16-2- الکترودهای زودجوش (الکترودهای نفوذی) ‌‌4-16-3- الکترودهای کم هیدروژن ‌‌ 4-16-4- الکترودهای ترکیبی 4-17- تأثیر ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری 4-18- تأثیر وضعیت جوشکاری در انتخاب الکترود 4-19- جذب رطوبت 4-20- فاسد شدن روکش الکترود 4-21- معایب ایجاد شده در جوش 4-22- خشک کن الکترود 4-23- بسته‌بندی و حمل‌ونقل و نگهداری الکترودها 4-24- اندازه (قطر) و طول استاندارد 4-25- بسته‌بندی و دسته‌بندی 4-26- ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها 4-27- کیفیت اجرای جوشکاری 4-28- مقاومت روکش در مقابل رطوبت 4-29- استحکام روکش 4-30- بازدید ظاهری روکش 4-31- هم مرکز بودن روکش 4-32- معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آن‌ها 4-33 -معایب اصلی جوش ‌‌4-33-1- تخلخل ‌‌4-33-2- ذوب ناقص ‌‌4-33-3- نفوذ ناقص ‌4-33-4- لکه قوس ‌‌4-33-5- جرقه و پاشش ‌‌4-33-6- بریدگی کناره جوش (سوختگی کناره جوش) ‌‌ 4-33-7- سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه ‌‌4-33-8- انواع ترک‌ها ‌‌4-33-9- عدم پر شدگی شیار ‌‌4-33-10- گرده اضافی در جوش ‌4-33-11- ناخالصی‌های حبس شده (حبس سرباره) ‌‌4-33-12- ذرات محبوس شده (آخال) ‌‌4-33-13- خلل و فرج (مک) ‌‌4-33-14- پاشش ‌‌4-33-15- ترک جوش ‌‌4-33-16- ترک‌های داخلی در نوار جوش و نسبت عرض 4-34- دهانه یا بازشدگی (R) 4-35- تسمه‌های پشت‌بند 4-36- گرده جوش 4-37- ضخامت ریشه (پیشانی) 4-38- سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت) 4-39- انقباض عرضی 4-40- هلالی شدن بال 4-41- شمشیری شدن (انحنای طولی) 4-42- حرارت تولیدی در فعالیت جوشکاری 4-43- کربن معادل و سرعت خنک شدن 4-44- بازرسی عینی (چشمی) جوش 4-45- آزمایش‌های مخرب 4-46- آزمایش‌های غیر‌مخرب 4-47- پیش‌گرمایش 4-48 شدت جریان و ولتاژ تقریبی 4-49- ولتاژ و شدت جریان مورد نیاز الکترود 4-50- انتخاب قطر کابل جوشکاری 4-51- پارامترهای مؤثر بر خواص فیزیکی 4-52- جوش‌پذیری فولاد 4-53- پیچ و واشر ‌‌4-53- 1- پیچ‌های معمولی ‌‌4-53-2- پیچ‌های پر مقاومت ‌‌4-54-1- اتصال اصطکاکی ‌‌4-54-2- اتصال اتکایی 4-55- ویژگی‌های سوراخ پیچ 4-54- چگونگی اتصال پیچ و نقش واشر در اتصال 4-56- محاسن اتصالات پیچی 4-57- معایت اتصالات پیچی 4-58- پرچ 4-59- اتصالات ‌‌ 4-59-الف- اتصالات قابی ‌‌4-59-ب- اتصالات تیر – ستونی ‌‌4-59-ج- اتصالات تیر به تیر 4-60- ضخامت گلوی مؤثر برای جوش‌ها 4-61- حداقل طول پوششی در اتصالات پوششی 4-62- ارزش جوش 4-63- تنش مجاز جوش 4-64- ضریب بازرسی جوش (ϕ) 4-65- نکات مهم و الزامات اجرایی فصل پنجم: ساختمان‌های فولادی 5-1-معرفی فولاد 5-2- عناصر و ترکیبات آلیاژ فولاد ‌5-2-1- کربن (C) ‌5-2-2- منگنز (Mn) ‌5-2-3- مس (Cu) ‌5-2-4- سیلسیم (Si) 5-3- فولادهای بی‌آلیاژ و با آلیاژ 5-4- فولاد کم آلیاژ و پر آلیاژ 5-5- ترتیب عملیات اجرایی ساختمان‌های فولادی ‌5-5-1- عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها ‌5-5-2- ساخت اعضا ‌5-5-3- عملیات تمیزکاری و رنگ ‌5-5-4- عملیات حمل ‌5-5-5- عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار ‌5-5-6- عملیات واداشتن، نصب، خال‌جوش ‌5-5-7- شاقولی کردن ستون‌ها، هم محور نمودن ‌5-5-8- رواداری نصب ستون و نصب کف ستون 5-6- مزیت‌های سازه‌های فولادی 5-7- ضعف‌ها و معایب سازه‌های فولادی 5-8- نیمرخ‌های نورد شده 5-9- نیمرخ I معمولی یا نرمال 5-10- نیمرخ IPE یا نیمرخ I بال موازی 5-11- نیمرخ‌های بال پهن 5-11-الف- نیمرخ‌های بال پهن IPB 5-11-ب- نیمرخ بال پهن سنگین IPBv 5-11-ج- نیمرخ بال پهن سبک IPBI 5-12- نیمرخ‌های نبشی (L) 5-12-الف- نیمرخ‌های نبشی بال مساوی 5-12-ب- نیمرخ نبشی با بال‌های نامساوی 5-13- نیمرخ‌های سپری 5-13-الف- نیمرخ سپری T معمولی 5-13-ب- نیمرخ سپری بال پهن TB 5-14- نیمرخ‌های ناودانی 5-14-الف- نیمرخ ناودانی معمولی UNP 5-14-ب- نیمرخ ناودانی بال موازی UAP 5-15- ورق‌ها 5-15-الف- ورق‌های صاف 5-15-ب- ورق‌های آجدار 5-15-ج- ورق‌های سوراخ‌دار و مشبک 5-16- تسمه‌ها 5-17- ستون‌ها 5-18- شکل مقطع ستون‌ها 5-18-الف- مقاطع ساده 5-18-ب- مقاطع مرکب 5-19- انواع ستون‌ها با مقاطع مرکب 5-19-الف- اعضای فشاری مرکب از نیمرخ‌ها 5-19-ب- اعضای فشاری مرکب با بست‌های موازی 5-19-ج- اعضای فشاری مرکب با بست‌های چپ و راست 5-19-د- اعضای فشاری مرکب با لقمه 5-20- صفحه‌ی ستون (base plate) 5-21- نصب بیس پلیت بر پی 5-22- محل نصب ستون بر روی صفحه ستون 5-23- تعیین ضخامت صفحه ستون 5-24- نصب میل مهار 5-25- رفتار ورق پای ستون 5-26- محافظت از بیس پلیت 5-27- تراز کردن کف ستون 5-28- محافظت حدیدها 5-29- جوش نبشی‌های اتصال 5-30- تیر و انواع آن 5-30-الف- تیر حمال، شاهتیر یا تیر اصلی 5-30-ب- تیر کش 5-30-ج- تیر کنسول 5-30-د- تیر فرعی 5-30-هـ- تیر لاپه 5-30-و- تیر نعل درگاه 5-31- چگونگی تقویت بال‌ها 5-31-الف- دو برابر پهنای ورق تقویتی 5-31-ب- یک و نیم برابر پهنای ورق تقویتی 5-31-ج- پهنای ورق تقویتی 5-32- مقاطع مرکب 5-33- تیرهای لانه زنبوری 5-33-1- روش ساخت 5-33-2- مزیت‌های تیر لانه زنبوری 5-33-3- ضعف تیر لانه زنبوری 5-34- تیرهای مختلط 5-34-1- کمترین مقدار ضخامت دال و عرض موثر آن 5-35- طویل کردن ستون‌ها 5-36- نحوه طویل کردن ستون‌ها 5-37- ستون‌ها با مقاطع دایره‌ای 5-38- رواداری‌های ابعادی در ساخت و نصب 5-39- اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ 5-40- برشگیرها 5-41- مقررات تکمیلی برای سخت‌کننده‌ها 5-42- ورق‌های تقویتی چشمه اتصال 5-43- مقاومت خمشی مقاطع مختلط 5-44- پیچ‌ها، اتصالات پیچی و سوراخ ها 5-45- اصلاح سوراخ‌ها 5-44-1- انواع سوراخ در اتصالات پیچی 5-46- بستن و محکم کردن پیچ اصطکاکی 5-47- کنترل پیش‌تنیدگی پیچ‌ها 5-48- کف‌ستون‌ها و فشار مستقیم بر بتن و مصالح بنایی 5-49- الزامات طراحی لرزه‌ای وصله ستون‌ها 5-50- سخت‌کننده‌های تیرهای پیوند I شکل 5-51- مشخصات فولاد مصرفی 5-52- بریدن و سوراخ کردن 5-53- پخ‌زنی و آماده کردن لبه قطعات برای جوشکاری 5-54- پیش نصب 5-55- محدودیت تیرها و ستون‌ها 5-56 الزامات،ضوابط و روابط مهم در خصوص فصل ششم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی 6-1- مقدمه 6-2- فرآورده‌های سفالی و آجرها 6-3- کاشی 6-4- سنگ 6-5- سنگدانه 6-6- سیمان هیدرولیکی و فرآورده‌های سیمانی 6-7- مواد افزودنی شیمیایی بتن 6-8- آهک و فرآورده‌های آن 6-9- گچ و فرآورده‌های آن 6-10- ملات‌های ساختمانی 6-11- آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری 6-12 چوب و فرآورده‌های آن 6-12-1- کف‌پوش 6-12-2- راه پله 6-13- قیر و قطران 6-14-شیشه 6-15-رنگ و پوشش ساختمانی 6-16-عایق رطوبتی 6-17-عایق‌های حرارتی 6-18-پلیمرهای ساختمانی 6-19-نانو مواد 6-20-یراق‌آلات مهندسی 6-21-فلزات غیرآهنی 6-22-مصالح نوین 6-23- نکات مهم و الزامات اجرایی فصل هفتم: بتن و ساختمان‌های بتن مسلح 7-1- مشخصات مکانیکی بتن ‌ 7-1-1- بتن معمولی و بتن سبک ‌ 7-1-2- مقاومت فشاری مشخصه بتن ‌ 7-1-3- رده بندی بتن ‌ 7-1-4- مدول گسیختگی بتن ‌ 7-1-5- مدول الاستیسیته بتن ‌ 7-1-6- ضریب پواسون ‌ 7-1-7- ضریب انبساط حرارتی بتن 7-2- مشخصات آرماتورها ‌ 7-2-1- رده‌بندی آرماتورها ‌ 7-2-2- طبقه‌بندی آرماتورها ‌ 7-2-3- ویژگی‌های کششی آرماتور ‌ 7-2-4- ویژگی‌های خم‌پذیری ‌ 7-2-5- ویژگی‌های جوش‌پذیری ‌ 7-2-6- مشخصات مورد نیاز آرماتورها ‌ 7-2-7- دوام آرماتورها ‌ 7-2-8- اقلام جاگذاری‌شده در بتن ‌ 7-2-9- آرماتور برشی- گل‌میخ سردار 7-3- تحلیل سیستم‌ها ‌ 7-3-1- اثرات لاغری ‌ 7-3-2- مشخصات هندسی تیر T 7-4- حداقل ضخامت دال یک‌طرفه 7-5- حداقل ضخامت دال دو طرفه 7-6- حداقل ارتفاع تیر 7-7- دیوارها ‌ 7-7- 1- حداقل ضخامت دیوارها ‌ 7-7-2- فاصله آرماتورهای طولی و عرضی 7-8- کلاف‌های رابط شالوده سطحی 7-9- مهار به بتن 7-10- الزامات بهره‌برداری ‌ 7-10-1- تغییر مکان‌های آنی و درازمدت در تیرها ‌ 7-10-2- تغییرمکان در دال‌های دو طرفه ‌ 7-10-3- محدودیت تغییرمکان در تیرها و دال‌ها 7-11- ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله ‌ 7-11-1- رده بتن مصرفی در اعضای مقاوم در برابر زلزله ‌ 7-11-2- سطوح شکل‌پذیری ‌ 7-11-3- تیرها در قاب‌های با شکل‌پذیری کم ‌ 7-11-4- ستون‌ها در قاب‌های با شکل‌پذیری کم ‌ 7-11-5- تیرها در قاب‌های با شکل‌پذیری متوسط ‌ 7-11-6- ستون‌ها در قاب‌های با شکل‌پذیری متوسط ‌ 7-11-7- برش در ستون‌های با شکل‌پذیری متوسط ‌ 7-11-8- تیرها در قاب‌های با شکل‌پذیری زیاد ‌ 7-11-9- حداقل مقدار آرماتور خمشی ‌ 7-11-10- ستون ها در قاب‌های با شکل‌پذیری زیاد 7-12- جزئیات آرماتورگذاری ‌ 7-12-1- فاصله حداقل میلگردها ‌ 7-12-2- قلاب‌های استاندارد، قلاب‌های لرزه‌ای و سنجاقی ‌ 7-12-3- طول گیرایی ‌ 7-12-4- وصله میلگردها ‌7-12-5- گروه میلگردها ‌ 7-12-6- آرماتورهای عرضی کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان 7-13- الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن ‌ 7-13-1- سیمان ‌ 7-13-2- سنگدانه ‌ 7-13-3- آب مصرفی بتن ‌ 7-13-4- مواد افزودنی ‌ 7-13-5- الیاف فولادی ‌ 7-13-6- مخلوط بتن ‌ 7-13-7- طرح مخلوط بتن ‌ 7-13-8- تولید بتن ‌ 7-13-9- بتن‌ریزی ‌ 7-13-10- عمل آوری بتن ‌ 7-13-11- بتن‌ریزی در هوای سرد ‌ 7-13-12- بتن‌ریزی در هوای گرم ‌ 7-13-13- درزهای ساخت، انقباض و جداکننده ‌ 7-13-14- ساخت قطعات بتنی ‌ 7-13-15- آرماتورها ‌ 7-13-16- ارزیابی و پذیرش آرماتورها ‌ 7-13-17- قالب‌بندی ‌ 7-13-18- ارزیابی و پذیرش بتن 7-14- دوام بتن و آرماتور ‌ 7-14-1- تعریف دوام یا پایایی ‌ 7-14-2- دسته‌بندی شرایط محیطی ‌ 7-14-3- ضوابط طرح و مخلوط و خواص بتن ‌ 7-14-4- مقدار مجاز یون‌های کلرید در بتن ‌ 7-14-5- پوشش بتنی روی میلگردها ‌ 7-14-6- الزامات بتن‌آرمه در خوردگی ناشی از کربناته شدن ‌ 7-14-7- الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی ‌ 7-14-8- الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا ‌ 7-14-9- الزامات بتن در معرض چرخه‌های یخ زدن ‌ 7-14-10- الزامات دوام بتن برای کنترل ‌ 7-14-11- الزامات دوام بتن برای سایش و فرسایش ‌ 7-14-12- دوام آرماتور فصل هشتم: دیوارچینی و اجرای ساختمان با مصالح بنایی 8-1- دیوار 8-2- انواع دیوارها 8-3- دیوار در ساختمان‌های با مصالح بنایی 8-4- دیوار چینه‌ای 8-5- ساختمان‌های خشتی 8-6- دیوار خشتی 8-7- دیوار سنگی 8-8- دیوار آجری 8-9- ویژگیها و الزامات کاربردی آجر 8-10- دیوار یک نیمه 8-11- آجرکاری به روش خندان‌چینی 8-12- دیوار یک آجره 8-13- دیوار یک آجره با پیوند بلوکی 8-14- دیوار یک و نیم آجره کله و راسته 8-15- دیوار 5/1 آجره بلوکی 8-16- دیوارسازی سبک 8-17- دیوار یک آجره مجوف 8-18- دیوار آجری حفره‌ای جناغی 8-19- دیوار آجری حفره‌ای بال کبوتری 8-20- دیوارسازی آجری توخالی صندوقه‌ای 8-21- تقاطع دیوارها 8-22- دیوارهای بلوک بتنی 8-23- برخی اصطلاحات دیوارچینی 8-23-1- کله و راسته 8-23-2- ریسمانی کردن کار 8-23-3- بندکشی 8-23-4- کلاف‌بندی افقی 8-23-5- مشخصات و محل تعبیه میلگردها 8-23-6- اتصال کلاف‌های افقی 8-23-7- کلاف‌بندی قائم 8-23-8- مشخصات و محل تعبیه میلگردها 8-23-9- اتصال کلاف‌های قائم 8-23-10- معادل‌کردن کلاف‌های قائم 8-23-11- پیوند بلوکی یا انگلیسی 8-23-12- پیوند هلندی 8-23-13- پیوند لابند 8-23-14- پیوند هشت‌گیر 8-23-15- دیوار لاریز 8-23-16- ماکادام (بلوکاژ، قلوه‌چینی) 8-23-17- فارسی بر کردن 8-23-18- سه قدی، کلوک، نیم لانی، قلمدانی، کلاغ‌پر، 8-23-19- لغاز (گوشوار) 8-24- الزامات میلگردهای مصرفی در ساختمان‌های بنایی 8-24-1- تنگ‌های ستون مسلح (تنگ‌های جانبی) 8-24-2- پوشش میلگرد و سیم (پوشش میلگرد) 8-24-3- قلاب 8-25- نکات مهم و اجرایی در ساختمان‌های بنایی مسلح 8-26- ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان بنایی با کلاف 8-27- دیوارهای باربر 8-28- دیوار نسبی 8-29- دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ها 8-30- دیوارهای جداگر 8-31- دیوار چینی 8-32- دیوار سازه‌ای 8-33- کنترل نسبت لاغری 8-34- ضخامت دیوار سازه‌ای 8-35- دیوار غیرسازه‌ای 8-36- طراحی دیوار در ساختمان‌های بنایی مسلح 8-37- دیوارهای متقاطع 8-38- دیوار جداگر بنایی مسلح 8-39- دیوار نسبی 8-40- دیوار زیرزمین 8-41- اجرای دیوار در ساختمان بنایی با کلاف 8-42- دیوار چند جداره 8-43- کنترل نسبت لاغری دیوار و ستون 8-44- پلان ساختمان بنایی با کلاف 8-45- درز انقطاع 8-46- بازشو در ساختمان‌های بنایی 8-47- خرپشته 8-48- جان‌پناه فصل نهم: کف‌سازی و عایق‌کاری رطوبتی 9-1- کف‌سازی و انواع آن 9-1-1- کف‌سازی بر روی خاک (یا زمین) 9-1-2- کف‌سازی طبقات 9-1-3- کف‌سازی سرویس‌ها در طبقات 9-2- قلوه‌چینی کف 9-3- پوشش‌های کف 9-3-1- موزائیک 9-3-2- سنگ 9-3-3- لینولیم 9-3-4- گرانولیتیک 9-3-5- پارکت 9-3-6- لاستیک 9-3-7- PVC 9-3-8- آرملات 9-4- عایقکاری رطوبتی 9-5- جذب رطوبت توسط دیوار 9-6- مواد و مصالح عایقکاری رطوبتی 9-6-1- قیر 9-6-2- گونی 9-6-3- گونی قیراندود (قیرگونی) 9-7- عایقکاری رطوبتی دیوارهای داخلی، هنگامی 9-8- عایقکاری رطوبتی دیوارهای داخلی، هنگامی 9-9- عایقکاری رطوبتی دیوارهای خارجی هنگامی 9-10- عایقکاری رطوبتی دیوارهای خارجی هنگامی 9-11- عایقکاری رطوبتی خارجی هنگامی 9-12- عایقکاری رطوبتی دیوار زیرزمین 9-13- توضیح دو اصطلاح مهم 9-13-1- کرسی‌چینی 9-13-2- ازاره فصل دهم: پله، رمپ، آسانسور و پله برقی 10-1- پله 10-2- تعاریف مربوط به پله 10-2-1- پاگرد 10-2-2- کف پله 10-2-3- ارتفاع پله 10-2-4- پیشانی پله 10-2-5- گونه‌ی پله 10-2-6- لب پله 10-2-7- شیار کف پله 10-2-8- ردیف پله 10-2-9- خط مسیر پله 10-2-10- خط شیب پله 10-2-11- حجم پله 10-2-12- طول راه‌پله 10-2-13- نرده‌ی پله 10-2-14- دست‌انـداز پله 10-2-15- چشم پله 10-2-16- فضای پله 10-3- ارتفاع و کف پله‌ 10-4- عرض پله و پاگرد 10-5- ارتفاع سرگیر پله 10-6- پله فرار 10-7- مقررات حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق 10-8- رمپ 10-9- شیب رمپ 10-10- رمپ‌های عابر پیاده (در اماکن عمومی) 10-11- رمپ‌های جدول (یا رمپ در فضای شهری) 10-12- رمپ‌های دسترسی به پارکینگ 10-13- شیبراه‌ها 10-14- آسانسور و پلکان برقی بر اساس مبحث پانزدهم فصل یازدهم: سقف 11-1- سقف و انواع آن 11-2- سقف‌های مستوری 11-3- سقف طاق ضربی 11-4- سقف تیرچه و بلوک 11-4-الف- تیرچه‌های بتنی و خرپای فلزی 11-4-ب- تیرچه‌های با قالب فلزی 11-4-ج- تیرچه‌های پیش‌تنیده 11-4-د- تیرچه‌های فلزی با جان باز (کرمیت) 11-5- سقف کاذب 11-5-الف- سقف کاذب بارابیتس و اندود 11-5-ب- سقف کاذب با آکوستیک 11-5-ج- سقف کاذب با قطعات گچی 11-5-د- سقف کاذب با لمبه چوبی 11-6- سقف شیبدار 11-6-1- پوشش سقف‌های شیب‌دار 11-7- سقف دال بتنی دو طرفه 11-8- سقف مرکب (کامپوزیت) 11-9- سقف‌های منحنی 11-9-1- قوس نیم‌دایره 11-9-2- قوس دایره 11-9-3- قوس اژیوی ساده 11-9-4- قوس اژیوی چهار قسمتی 11-10- سقف چوبی تخت 11-11- پیشامدگی سقف ساختمان بنایی با کلاف 11-12- اختلاف سطح سقف در طبقه ساختمان بنایی 11-13- مصالح مصرفی در سقف ساختمان‌های بنایی فصل دوازدهم: ملات 12-1- ملات و انواع آن 12-1-1- ملات ساروج 12-1-2- ملات سیمان بنایی 12-1-3- ملات ماسه آهک 12-1-4- ملات سیمان ـ پوزولانی و آهک ـ پوزولانی 12-1-5- ملات گچ و پرلیت 12-1-6- ملات گچ و خاک 12-1-8- ملات گچ و آهک 12-1-9- ملات گل آهک 12-1-10- ملات شفته آهکی 12-1-11- ملات گچ کشته 12-1-12- ملات گچ خالص 12-1-13- ملات کاه‌گل و گل 12-1-14- ملات گچ مرمری 12-1-15- ملات ماسه سیمان 12-1-16- ملات باتارد 12-1-17- ملات‌های ضد اسید 12-1-18- ملات گچ و ماسه 12-1-19- ملات‌های قیری (ماسه آسفالت) 12-2- نکات مهم در خصوص ملات‌ها 12-3- موارد کاربرد ملات و ملاحظات ساخت 12-4- مقاومت فشاری ملات 12-5- دوغاب 12-5-1- دوغاب بنایی 12-5-2-دوغاب سیمانی 12-6- افزودنی‌های ملات و دوغاب فصل سیزدهم: نماسازی 13-1- نماسازی و انواع آن 13-2- نماسازی با آجر 13-3- نماسازی با آجر گری 13-4- نماسازی با آجر تراش و آب‌ساب 13-5- نماسازی با آجر ماشینی 13-6- اجرای نماسازی با آجر 13-7- نقش‌های مختلف نماسازی با آجر 13-8- مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری 1ـ نمای طبیعی 2ـ نمای سرخود (معدنی). 13-9- نماسازی با سنگ 13-10- ملات مصرفی برای دیوارهای سنگی و دیوار 13-11- روش نماسازی با سنگ 13-12-1- نماسازی با سنگ‌های غیرمنظم 13-12- انواع نماسازی 13-12-2- نماسازی با سنگ‌های منظم 13-12-3- نماسازی با سنگ پلاک در نماسازی با سنگ‌های منظم از انواع مختلفی از 13-13- نماسازی با گچ 13-14-1- چکش‌کاری آجدار 13-14-2- شکل‌دهی سوزنی 13-14- نماسازی با اندودها 13-15- نماسازی با مواد و مصالح شیمیایی 13-16-الف- سنگ‌های آهکی 13-16-ب- سنگ‌های آذرین 13-16-ج- نماهای آجری 13-16- روش‌های تمیزکاری برای انواع نماها 13-17- نکات نماسازی فصل چهاردهم: کف‌سازی بام 14-1- کف‌سازی بام مسطح 14-2- زیرسازی 14-3- شیب‌بندی 14-4- عایق‌کاری بام 14-5- دست‌انداز اطراف بام 14-6 محافظت از عایق‌کاری 14-7 جزئیات اجرای کف‌سازی بام سؤالات آزمون نظام مهندسی سؤالات آزمون نظام مهندسی (معماری – عمران) کلیدواژه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدحسین علیزاده
نوبت چاپ سی و هشتم ، ویرایش ششم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 448
شابک 9786001685415