کتاب راهنمای نشریه 55 نوشته مهندس مسعود فیروزی مهندس بهاره مؤید محسنی از نوآور

کتاب راهنمای نشریه 55 توسط مهندس مسعود فیروزی مهندس بهاره مؤید محسنی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب راهنمای 55 : مقدمه فصل اول / مصالح ساختمانی 1-1. سنگ 1-1-1. کلیات 1-1-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-1-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-1-4. سنگ‌های مناسب برای مصارف گوناگون 1-1-5. مصالح نصب 1-1-5-1. دوغاب‌ها و ملات‌ها 1-1-5-2. اتصالات و بست‌ها 1-1-6. حمل و نقل و نگهداری 1-2. آجر 1-2-1. کلیات 1-2-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-2-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-2-3-1. آجرهای رسی 1-2-3-2. آجرهای نسوز 1-2-3-3. آجرهای بتنی 1-2-3-4. آجرهای ماسه آهکی 1-2-4. آجر مناسب برای مصارف گوناگون 1-2-5. مصالح نصب و ملات‌ها 1-2-5-1. دوغاب‌ها و ملات‌ها 1-2-5-2. اتصالات و بست‌ها 1-2-6. حمل و نقل و نگهداری 1-3. بلوک سیمانی 1-3-1. کلیات 1-3-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-3-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-3-3-1. بلوک‌های دیواری 1-3-3-2. بلوک‌های سقفی 1-3-3-3. بلوک‌های نمادار 1-3-3-4. بلوک‌های سبک 1-3-4. مصالح نصب و ملات‌ها 1-3-5. حمل و نقل و نگهداری 1-4. مصالح فلزی 1-4-1. کلیات 1-4-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-4-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-4-3-1. فولادهای ساختمانی 1-4-4. مصالح جوشکاری 1-4-4-1. الکترودهای جوشکاری 1-4-4-2. سیم جوشکاری 1-4-4-3. پودر گدازآور جوشکاری 1-4-5. حمل و نقل و نگهداری 1-5. مصالح چوبی 1-5-1. کلیات 1-5-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-5-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-5-4. مواد و مصالح اتصال‌دهنده و نصب 1-5-4-1. چسب‌ها 1-5-4-2. میخ، پیچ و دیگر مصالح اتصال 1-5-5. حمل و نقل و نگهداری 1-6. مواد چسباننده 1-6-1. تعاریف 1-6-2. آهک ساختمانی 1-6-2-1. کلیات 1-6-2-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-6-2-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-6-2-4. آهک‌های مناسب برای مصارف گوناگون 1-6-2-5. حمل و نقل و نگهداری 1-6-3. گچ ساختمانی 1-6-3-1. کلیات 1-6-3-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-6-3-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-6-3-4. گچ‌های مناسب برای مصارف مختلف 1-6-3-5. حمل و نقل و نگهداری 1-6-4. خاک رس برای مصارف ساختمانی 1-6-4-1. کلیات 1-6-4-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-6-4-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-6-5. چسباننده‌های سیاه 1-6-5-1. کلیات 1-6-5-2. انواع 1-6-5-3. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-6-5-4. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-6-5-5. چسباننده‌های سیاه مناسب برای مصارف گوناگون 1-6-5-6. حمل و نقل و نگهداری 1-7. ملات‌ها 1-7-1. عوامل متشکله ملات‌ها 1-7-2. انواع گیرش 1-7-2-1. ملات هوایی 1-7-2-2. ملات آبی 1-7-3. مصالح چسباننده 1-7-4. مصالح پرکننده 1-7-5. موادافزودنی 1-7-6. انواع ملات‌ها 1-7-6-1. ملات گل و کاه‌گل 1-7-6-2. ملات گل آهک 1-7-6-3. ملات ساروج 1-7-6-4. ملات ساروج گرم 1-7-6-5. ملات ساروج سرد 1-7-6-6. ملات گچ 1-7-6-7. ملات گچ و خاک 1-7-6-8. ملات گچ و ماسه 1-7-6-9. ملات گچ و پرلیت 1-7-6-10. ملات گچ و آهک 1-7-6-11. ملات ماسه و سیمان 1-7-6-12. ملات ماسه و سیمان آهک (باتارد) 1-7-6-13. ملات سیمان بنایی 1-7-6-14. ملات سیمان- پوزولانی و آهک- پوزولانی 1-7-6-15. ملات ماسه آهک 1-7-6-16. ملات‌های قیری 1-7-7. کاربرد و اجرا 1-7-7-1. ساختن و مصرف ملات‌ها 1-7-7-2. انتخاب ملات برای کار در هوای سرد 1-7-7-3. انتخاب ملات برای کار در هوای گرم 1-7-8. ویژگی ملات‌ها،‌استانداردهای مربوط و آزمایش آن‌ها 1-7-8-1. کلیات و عملکرد 1-7-8-2. ویژگی ملات‌ها 1-7-8-2-1. ویژگی‌های ملات خمیری 1-7-8-2-2. ویژگی‌های ملات سخت‌شده 1-7-8-3. استاندارد ملات‌ها 1-7-8-3-1. گروه‌بندی ملات‌ها 1-7-8-3-2. آب نگهداری ملات‌ها 1-7-8-3-3. تاب فشاری ملات‌ها 1-7-8-3-4. اختلاط ملات و مصرف ملات‌های مانده (احیای ملات‌ها) 1-7-9. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-7-10. حمل و نگهداری ملات‌ها و مواد اولیه آنها 1-8. شفته 1-8-1. مصالح 1-8-1-1. آهک 1-8-1-2. خاک 1-8-1-3. آب 1-8-2. ساخت و عمل‌آوردن 1-8-3. کاربرد 1-9. سنگ‌دانه‌های سبک 1-9-1. کلیات 1-9-2. انواع 1-9-2-1. دانه‌های سبک طبیعی 1-9-2-2. دانه‌های سبک مصنوعی 1-9-3. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-9-4. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-9-4-1. ویژگی‌های دانه‌های سبک مصرفی در بتن باربر (سازه‌ای) 1-9-4-2. ویژگی‌های دانه‌های سبک مورد مصرف در بلوک‌های بتنی سبک 1-9-4-3. ویژگی‌های دانه‌های سبک مصرفی در بتن سبک عایق حرارتی 1-9-5. حمل و نقل و نگهداری 1-10. شیشه ساختمانی 1-10-1. کلیات 1-10-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-10-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-10-3-1. شیشه‌های جام 1-10-3-2. شیشه‌های ایمنی 1-10-4. مصالح نصب 1-10-5. حمل و نقل و بارگیری 1-11. پلاستیک‌های ساختمانی 1-11-1. کلیات 1-11-2. انواع 1-11-2-1. ترموپلاستیک‌ها 1-11-2-2. پلاستیک‌های ترموست 1-11-3. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-11-4. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-11-5. پلاستیک‌های مناسب برای مصارف گوناگون 1-11-6. مصالح نصب 1-11-7. حمل و نقل و نگهداری 1-12. کفپوش‌ها، دیوارپوش‌ها و سقف‌پوش‌ها 1-12-1. کلیات 1-12-2. انواع 1-12-2-1. سنگ 1-12-2-2. بتن 1-12-2-3. موزائیک 1-12-2-4. آجر 1-12-2-5. سرامیک 1-12-2-6. سرامیک‌های موزائیکی 1-12-2-7. کاشی لعابی 1-12-2-8. مواد پلاستیکی 1-12-2-9. کفپوش‌های لاستیکی 1-12-2-10. پوشش‌های چوبی 1-12-2-11. مواد نساجی 1-12-2-12. کف‌پوش‌های قیری 1-12-2-13. آجر ماسه آهکی 1-12-2-14. فلزات 1-12-2-15. تخته گچی 1-12-2-16. کاغذ دیواری 1-12-3. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-12-4. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-12-5. مصالح پوششی مناسب و متداول در کف‌ها، دیوارها و سقف‌ها 1-12-6. مصالح نصب 1-12-6-1. دوغاب و ملات 1-12-6-2. اتصالات و بست‌ها 1-12-6-3. چسب‌ها 1-12-7. حمل و نقل و نگهداری 1-13. فرآورده‌های پنبه کوهی – سیمان 1-13-1. کلیات 1-13-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-13-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-13-3-1. ورق‌های صاف 1-13-3-2. ورق‌های موج‌دار 1-13-3-3. لوله‌های تحت فشار 1-13-3-4. لوله‌های ساختمانی و بهداشتی 1-13-3-5. قطعه‌های اتصال لوله‌ها 1-13-4. مصالح نصب 1-13-4-1. نصب با واشرهای لاستیکی 1-13-4-2. نصب با ملات 1-13-4-3. نصب به کمک قطعات فلزی و لاستیکی 1-13-4-4. نصب به کمک ماستیک 1-13-5. حمل و نقل و نگهداری 1-14. مصالح عایق‌کاری، رطوبتی، نم‌بندی، آب‌بندی و بام‌پوش‌ها 1-14-1. کلیات 1-14-2. انواع 1-14-2-1. خاک رس 1-14-2-2. مواد قیری و قطرانی 1-14-2-3. فلزات و آلیاژها 1-14-2-4. فرآورده‌های پنبه‌کوهی – سیمان 1-14-2-5. پوشش بام‌های شیب‌دار 1-14-2-6. مواد پلاستیکی و لاستیکی 1-14-2-7. ملات‌های ویژه 1-14-2-8. چوب 1-14-2-9. شیشه 1-14-3. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-14-4. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-14-4-1. ویژگی‌های گونی 1-14-4-2. ویژگی‌های گونی قیراندود 1-14-5. مصالح مناسب برای مصارف گوناگون 1-14-6. حمل و نقل و نگهداری 1-15. چسب‌ها، سیلرها و درزبندهای ساختمانی 1-15-1. کلیات 1-15-2. انواع 1-15-2-1. چسب‌های ساختمانی 1-15-2-2. سیلرها 1-15-2-3. درزبندها 1-15-3. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-15-4. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-15-5. مواد مناسب برای مصارف گوناگون 1-15-5-1. چسب‌های مناسب 1-15-5-2. سیلرهای مناسب 1-15-5-3. درزبندهای ساختمانی مناسب 1-15-6. حمل و نقل و نگهداری 1-16. پوشش‌های محافظ و زینتی (رنگ‌ها – جلاها – لعاب‌ها – شلاک – لاک‌ها – مواد رنگ‌رزی – پر‌کننده‌ها و سیلرها) 1-16-1. کلیات 1-16-2. انواع 1-16-2-1. رنگ‌ها 1-16-2-2. جلاها 1-16-2-3. لعاب‌ها 1-16-2-4. شلاک 1-16-2-5. لاک‌ها 1-16-2-6. مواد رنگ‌رزی 1-16-2-7. فیلرها 1-16-2-8. سیلرها 1-16-2-9. رنگ‌های سنتی و ارزان قیمت 1-16-3. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-16-4. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-16-5. مواد پوششی و رنگ‌های مناسب برای مصارف گوناگون 1-16-6. حمل و نقل و نگهداری 1-17. مصالح عایق حرارتی (گرمابندی) 1-17-1. کلیات 1-17-2. شناخت ضرایب متداول در عایق‌کاری حرارتی 1-17-2-1. ضریب هدایت حرارتی 1-17-2-2. ضریب مقاومت حرارتی 1-17-2-3. مقاومت حرارتی 1-17-2-4. میزان انتقال حرارت 1-17-3. میزان عایق‌کاری 1-17-4. مصالح عایق حرارتی و سیستم‌های عایق‌کاری 1-17-4-1. عایق‌های انباشته به صورت آزاد 1-17-4-2. عایق‌های پتویی 1-17-4-3. عایق‌های قطعه‌ای 1-17-4-4. تخته‌های عایق 1-17-4-5. تاوه‌ها یا بلوک‌های عایق 1-17-4-6. عایق‌های منعکس‌کننده 1-17-4-7. عایق‌های پاشیدنی 1-17-4-8. عایق‌های کفی ترزیقی درجا 1-17-4-9. عایق‌های موج‌دار 1-17-5. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-17-6. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-17-7. مصالح عایق حرارتی و سیستم‌های عایق‌کاری مناسب و متداول در ساختمان 1-17-8. مصالح نصب 1-17-9. حمل و نقل و نگهداری 1-18. مصالح آکوستیکی (صدابندی) 1-18-1. کلیات 1-18-2. طبیعت صوت 1-18-3. فرکانس صوت 1-18-4. شدت صوت 1-18-5. چگونگی انتقال صوت 1-18-6. مصالح آکوستیکی 1-18-6-1. عایق‌های صوتی سربی 1-18-6-2. کاشی‌ها و صفحات ساخته‌شده از فیبرهای سلولوزی 1-18-6-3. کاشی‌های ساخته شده از فیبرهای معدنی 1-18-6-4. کاشی‌های فلزی سوراخ‌دار 1-18-6-5. اندودهای اکوستیکی 1-18-7. انطباق با مشخصات و استانداردها 1-18-8. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 1-18-9. مصالح و سیستم‌های آکوستیکی مناسب و متداول در ساختمان 1-18-10. مصالح نصب فصل دوم / بتن و بتن‌آرمه، قالب‌بندی و درزهای ساختمانی 2-1. کلیات 2-2. مصالح مصرفی 2-2-1. سیمان 2-2-1-1. سیمان پرتلند مصنوعی 2-2-1-2. سیمان‌های سفید و رنگی 2-2-1-3. سیمان‌های طبیعی 2-2-1-4. سیمان‌های آمیخته 2-2-1-4-1 سیمان پرتلند پوزولانی: 2-2-1-4-2 سیمان پرتلند روباره آهن‌گدازی (سیمان پرتلند روباره‌ای یا سرباره‌ای) 2-2-1-4-3 سیمان بنایی 2-2-1-5. انطباق با مشخصات و استانداردها 2-2-1-6. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 2-2-1-7. سیمان‌های مناسب برای مصارف گوناگون 2-2-1-8. حمل و نقل و نگهداری 2-2-2. سنگ‌دانه (مصالح سنگی برای بتن) 2-2-2-1. کلیات 2-2-2-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 2-2-2-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 2-2-2-4. حمل و نقل و نگهداری 2-2-3. آب 2-2-3-1. کلیات 2-2-3-2. انطباق با مشخصات و استانداردها 2-2-3-3. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 2-2-3-4. جابه‌جا کردن و نگهداری آب 2-2-4. مواد افزودنی 2-2-4-1. کلیات 2-2-4-2. انواع 2-2-4-2-1 مواد حباب‌ساز 2-2-4-2-2 مواد کاهنده‌آب 2-2-4-2-3 مواد کندگیرکننده 2-2-4-2-4 مواد تسریع‌کننده (تندگیرکننده) 2-2-4-2-5 مواد پوزولانی 2-2-4-2-6 مواد روان ساز یا خمیری‌کننده 2-2-4-2-7 روان‌کننده‌های ممتاز 2-2-4-2-8 مواد آب‌بند کننده 2-2-4-2-9 مواد افزودنی متفرقه 2-2-4-3. انطباق با مشخصات و استانداردها 2-2-4-4. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول 2-2-4-5. مواد افزودنی مناسب برای مصارف گوناگون 2-2-4-6. حمل و نقل و نگهداری 2-2-5. میلگردهای فولادی (آرماتورها) 2-3. ویژگی‌های مهم بتن 2-3-1. کلیات 2-3-2. کارایی بتن 2-3-2-1. اسلامپ 2-3-2-2. مصالح مصرفی 2-3-2-3. مواد افزودنی 2-3-2-4. درجه حرارت 2-3-3. پایایی (دوام) بتن 2-3-3-1. نسبت آب به سیمان 2-3-3-2. حداقل مقدار سیمان 2-3-3-3. بتن با حباب هوا 2-3-3-4. بتن مقاوم در برابر حملات شیمیایی 2-3-3-5. بتن مقاوم در برابر سایش 2-3-4. مقاومت بتن 2-3-4-1. کلیات 2-3-4-2. نسبت آب به سیمان 2-3-4-3. نوع سیمان 2-3-4-4. نوع و حداکثر قطر مصالح سنگی 2-3-4-5. مواد افزودنی 2-3-5. نفوذناپذیری بتن 2-3-5-1. نسبت آب به سیمان 2-3-5-2. نسبت‌های اختلاط 2-3-5-3. ریختن، عمل آوردن و مراقبت 2-3-5-4. درزهای ساختمانی 2-3-6. وزن بتن 2-4. مخلوط بتن 2-4-1. کلیات 2-4-2. رده بتن 2-4-3. طرح اختلاط 2-4-3-1. حداکثر اندازه مصالح سنگی 2-4-3-2. نسبت آب به سیمان 2-4-3-3. میزان هوای بتن 2-4-3-4. میزان آب 2-4-3-5. سیمان و مصالح سنگی 2-4-4. نسبت‌های تقریبی اختلاط 2-5. ساخت بتن 2-5-1. کلیات 2-5-2. اندازه‌گیری مصالح متشکله بتن 2-5-2-1. سیمان 2-5-2-2. مصالح سنگی 2-5-2-3. آب و مواد افزودنی 2-5-2-4. اندازه‌گیری و رواداری‌ها 2-5-3. اختلاط مصالح 2-5-3-1. کلیات 2-5-3-2. مخلوط‌کن‌های ثابت 2-5-3-3. بتن آماده 2-5-3-4. اختلاط با دست 2-5-3-5. درجه حرارت مخلوط بتن 2-5-3-6. اختلاط مجدد بتن 2-5-3-7. آزمونه‌برداری، آزمایش و کنترل 2-6. حمل بتن 2-6-1. کلیات 2-6-2. کامیون با جام دوار 2-6-2-1. تراک میکسر 2-6-2-2. اختلاط دو مرحله‌ای 2-6-2-3. اختلاط خشک 2-6-3. حمل بتن ساخته‌شده توسط بتن ساز مرکزی 2-6-3-1. تراک میکسر 2-6-3-2. تراک با جام ثابت 2-6-3-3. جام انتقال با ریل 2-6-3-4. روش دستی 2-6-3-5. ناوه شیب‌دار 2-6-4. تلمبه کردن بتن 2-6-4-1. کلیات 2-6-4-2. حداکثر قطر مصالح سنگی 2-6-4-3. مناسب‌ترین دانه‌بندی 2-6-4-4. ضریب نرمی ماسه 2-6-4-5. میزان شن 2-6-4-6. سایر مشخصه‌های مهم 2-7. بتن‌ریزی و متراکم ساختن بتن 2-7-1. کلیات 2-7-2. خشک کردن محل کار 2-7-3. آماده نمودن بستر خاکی 2-7-4. آماده کردن بستر سنگی 2-7-5. آماده نمودن سطوح بتن قدیم 2-7-6. آرماتوربندی و جاگذاری قطعات مدفون 2-7-7. کنترل قالب 2-7-8. ریختن بتن و انتقال آن به قالب 2-7-8-1. کلیات 2-7-8-2. استفاده از باکت یا جام 2-7-8-3. ناوه شیبدار 2-7-8-4. لوله تخلیه 2-7-8-5. تسمه نقاله 2-7-8-6. بتن‌ریزی شالوده 2-7-8-7. بتن‌ریزی دال‌ها و سقف‌ها 2-7-8-8. بتن‌ریزی دیوار، ستون و تیرهای اصلی 2-7-8-9. بتن‌ریزی در سطوح شیب‌دار 2-7-8-10. توقف و شروع مجدد بتن‌ریزی 2-7-9. شرایط آب و هوایی بتن‌ریزی 2-7-9-1. بتن‌ریزی در هوای گرم 2-7-9-2. بتن‌ریزی در هوای سرد 2-7-10. تراکم و تحکیم بتن 2-7-10-1. کلیات 2-7-10-2. متراکم کردن با دست 2-7-10-3. متراکم کردن با وسایل مکانیکی 2-8. عمل آوردن بتن 2-8-1. کلیات 2-8-2. عوامل مؤثر در مراقبت از بتن 2-8-3. روش‌های مراقبت از بتن 2-8-3-1. عمل آوردن به وسیله آب 2-8-3-2. عمل آوردن با ایجاد سطوح عایق 2-8-3-3. عمل آوردن با بخار 2-8-3-4. مدت مراقبت 2-9. بتن‌های ویژه 2-9-1. کلیات 2-9-2. بتن کم‌مایه (لاغر) 2-9-3. بتن سبک ساختمانی 2-9-4. بتن سبک عایق‌بندی 2-9-5. بتن پیش ساخته 2-9-6. بتن با حباب هوا 2-9-7. بتن ساخته شده از سیمان با مقاومت زودرس 2-9-8. بتن سنگین 2-9-9. بتن پیش تنیده 2-9-10. سایر انواع بتن 2-10. کنترل کارهای بتنی 2-10-1. کلیات 2-10-2. رواداری سازه‌های بتنی متعارف 2-10-3. آزمونه‌برداری و آزمایش بتن (کنترل کیفیت) 2-10-4. ارزیابی و پذیرش بتن 2-10-4-1. پذیرش بتن، تواتر آزمونه‌برداری و آزمایش مقاومت 2-10-4-2. ضوابط پذیرش بتن آزمونه‌های عمل آمده در آزمایشگاه 2-10-4-3. ضوابط کنترل روش عمل آوردن و محافظت بتن 2-10-4-4. آزمونه‌های آگاهی 2-10-5. بررسی بتن‌های با مقاومت کم 2-11. آرماتورگذاری (جاگذاری میلگردها) 2-11-1. کلیات 2-11-2. نوع و مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن 2-11-3. حمل و انبار کردن میلگردها 2-11-4. آزمونه‌برداری و آزمایش 2-11-5. ضوابط پذیرش میلگردها 2-11-6. نقشه‌های اجرایی 2-11-7. بریدن و خم کردن آرماتور 2-11-8. بستن و کارگذاشتن آرماتورها 2-11-9. وصله کردن آرماتور 2-11-10. جوشکاری آرماتور 2-11-11. حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد 2-11-12. رواداری‌ها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها 2-11-13. بازرسی و نظارت 2-12. قالب بندی، لوله‌ها و مجاری مدفون در بتن 2-12-1. کلیات 2-12-1-1. اجزای متشکله قالب و داربست و عملکرد آن 2-12-1-2. نقشه قالب‌بندی 2-12-2. مصالح 2-12-2-1. کلیات 2-12-2-2. چوب 2-12-2-3. سایر مصالح 2-12-3. اجرا 2-12-3-1. مشخصات اجرایی قالب 2-12-3-2. پایه‌های اطمینان 2-12-3-3. تنظیم قالب‌بندی 2-12-3-4. قالب‌برداری 2-12-3-5. زمان قالب‌برداری 2-12-3-6. برداشتن پایه‌های اطمینان 2-12-4. لوله‌ها و مجاری مدفون در بتن 2-13. درزهای ساختمانی 2-13-1. کلیات 2-13-2. کاربرد درزهای ساخت (درزهای اجرایی) 2-13-3. کاربرد درزهای حرکتی 2-13-3-1. درزهای انقباضی 2-13-3-2. درزهای انبساط 2-13-3-3. درزهای کنترل 2-13-3-4. درزهای نشست 2-13-3-5. درزهای لغزشی 2-13-3-6. سایر درزها 2-13-4. مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی 2-13-4-1. مصالح پرکننده درز (فیلر) 2-13-4-2. مصالح آب‌بندی 2-13-4-3. مصالح پوشش 2-13-5. اجرای درزهای ساختمانی 2-13-5-1. اجرای درزهای ساخت 2-13-5-2. اجرای درزهای حرکتی 2-13-5-2-1 درزهای حرکتی در ساختمان‌های بتن‌آرمه یکپارچه 2-13-5-2-2 درزهای حرکتی در ساختمان‌های فولادی 2-13-5-2-3 درزهای حرکتی در ساختمان‌های ساخته‌شده از مصالح بنایی فصل سوم / فعالیت‌های عمومی ساختمان‌ها و جـزئیـات اجـرایـی آن‌هـا 3-1. عملیات خاکی 3-1-1. تعریف 3-1-2. خاکبرداری و گودبرداری 3-1-2-1. کلیات 3-1-2-2. حفاظت و حراست تأسیسات موجود 3-1-2-3. برداشت خاک‌های فرسوده و یا نباتی سطحی 3-1-2-4. خاکبرداری 3-1-2-5. پی‌کنی و گودبرداری 3-1-2-6. خاکبرداری در زمین‌های لجنی 3-1-2-7. خاکبرداری در زمین‌های سنگی 3-1-2-8. حفاظت بدنه پی‌ها و گودها 3-1-3. خاکریزی 3-1-3-1. مصالح خاکریزی 3-1-3-2. اصلاح مصالح 3-1-3-3. انواع خاکریزی 3-1-3-3-1 خاکریزهای باربر 3-1-3-3-1 خاکریزهای پرکننده 3-1-3-4. کنترل رطوبت خاکریزها 3-1-3-4-1 خاکریزهای با مصالح ریزدانه 3-1-3-4-2 خاکریزهای با مصالح درشت‌دانه 3-1-3-4-3 خاکریزهای با مصالح رودخانه‌ای 3-1-4. پخش، تسطیح و کوبیدن 3-1-4-1. کلیات 3-1-4-2. آماده‌سازی بستر خاکریزی 3-1-4-3. خاکریزهای باربر 3-1-4-3-1 پخش لایه‌ها 3-1-4-3-2 روش و میزان کوبیدن 3-1-4-3-3 تسطیح و تنظیم 3-1-4-4. خاکریزهای پرکننده 3-1-4-4-1 پخش مصالح 3-1-4-4-2 روش و میزان کوبیدن 3-2. کارهای فلزی 3-2-1. کلیات 3-2-2. مصالح 3-2-3. اجرای کارهای فلزی سنگین (ساخت، نصب و کنترل نوع کار) 3-2-3-1. نقشه‌های کارگاهی 3-2-3-2. ساخت 3-2-3-2-1 تعبیه خیز و خم و راست کردن قطعات 3-2-3-2-2 برش با شعله 3-2-3-2-3 آماده کردن لبه‌ها 3-2-3-2-4 ساختمان‌های با اتصال جوشی 3-2-3-2-5 ساختمان‌های با پیچ‌های پرمقاومت 3-2-3-2-6 درزهای فشاری 3-2-3-2-7 رواداری 3-2-3-2-8 تنظیم پای ستون‌ها 3-2-3-3. رنگ کارخانه‌ای برای محافظت 3-2-3-3-1 شرایط کلی 3-2-3-3-2 سطوح غیرقابل دسترس 3-2-3-3-3 سطوح تماس 3-2-3-3-4 سطوح صاف و آماده شده 3-2-3-3-5 سطوح مجاور جوش کارگاهی 3-2-3-4. برپایی و نصب 3-2-3-4-1 میزان کردن پای ستون‌ها 3-2-3-4-2 مهار 3-2-3-4-3 تنظیم کردن کار 3-2-3-4-4 جفت کردن درزهای فشاری در ستون‌ها 3-2-3-4-5 جوش کارگاهی 3-2-3-4-6 رنگ کارگاهی 3-2-3-4-7 اتصالات کارگاهی 3-2-3-5. کنترل نوع کار 3-2-3-5-1 همکاری 3-2-3-5-2 رسیدگی و تجدید نظر کردن در کارها 3-2-3-5-3 بررسی جوش‌ها 3-2-3-5-4 بررسی اتصالات اصطکاکی در پیچ‌های پرمقاومت 3-2-3-5-5 تعیین نوع فولاد 3-2-4. اجرای کارهای فلزی سبک 3-2-4-1. نقشه‌های کارگاهی 3-2-4-2. تعاریف (درها، پنجره ها، چارچوب‌ها) 3-2-4-3. ویژگی‌های در و پنجره فلزی و ملاحظات مربوط در هنگام نصب 3-2-4-4. نصب 3-2-4-4-1 نصب چارچوب‌ها 3-2-4-4-2 نصب درها و پنجره‌ها 3-3. عایق‌کاری 3-3-1. عایق‌کاری رطوبتی 3-3-1-1. کلیات 3-3-1-2. گستره و اهداف 3-3-1-2-1 نم بندی 3-3-1-2-2 آب‌بندی 3-3-1-2-3 بخاربندی 3-3-1-3. مواد و مصالح عایق‌کاری رطوبتی 3-3-1-4. اجرای عایق رطوبتی 3-3-1-4-1 عایق‌کاری رطوبتی بام‌های تخت (با شیب تا 1:6)، تراس‌ها و بالکن‌ها 3-3-1-4-2 عایق‌کاری رطوبتی بام‌های شیب‌دار، قوسی و گنبدها 3-3-1-4-3 عایق‌کاری رطوبتی کف و شالوده 3-3-1-4-4 عایق‌کاری رطوبتی دیوار زیرزمین 3-3-1-4-5 عایق‌کاری کف آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی و فضاهای مشابه 3-3-1-4-6 عایق‌کاری رطوبتی سایر قسمت‌های ساختمان 3-3-1-5. آزمایش عایق‌کاری 3-3-1-6. حفظ و مراقبت عایق‌های رطوبتی 3-3-1-7. اجرای عملیات ترمیمی در عایق‌های رطوبتی 3-3-1-7-1 مرمت بدون نیاز به برکندن عایق‌های قبلی 3-3-1-7-2 مرمت به روش برچیدن عایق‌کاری قبلی 3-3-2. عایق‌کاری حرارتی (گرمابندی) ساختمان‌ها 3-3-2-1. کلیات 3-3-2-2. مصالح عایق حرارتی 3-3-2-3. راه‌های فرار گرما 3-3-2-3-1 زیرزمین‌ها 3-3-2-3-2 کف‌ها 3-3-2-3-3 دیوارهای خارجی 3-3-2-3-4 بام‌ها 3-3-2-3-5 درهای خارجی و پنجره‌ها 3-3-2-3-6 درزها و ترک‌های ساختمان 3-3-2-4. اجرای عایق حرارتی 3-3-2-4-1 دیوارهای زیرزمین 3-3-2-4-2 عایق‌کاری کف‌ها 3-3-2-4-3 عایق‌کاری دیوارهای خارجی 3-3-2-4-4 عایق‌کاری بام‌ها و سقف‌ها 3-3-2-4-5 عایق‌کاری درها و پنجره‌ها 3-3-2-5. نصب عایق‌های حرارتی 3-3-2-6. بخاربندی عایق‌های حرارتی 3-3-2-7. نحوه اجرای لایه بخاربند 3-3-2-8. مبدل حرارتی هوا به هوا 3-3-2-9. رعایت نکات ایمنی به هنگام عایق‌کاری حرارتی 3-3-3. عایق‌کاری صوتی (صدابندی ساختمان‌ها) 3-3-3-1. کلیات 3-3-3-2. تعاریف 3-3-3-2-1 ضریب کاهش سر و صدا 3-3-3-2-2 درجه عبور صوت 3-3-3-2-3 درجه عایق صوتی کوبه‌ای (IIC) یا ضربه‌ای 3-3-3-2-4 سر و صدای زمینه 3-3-3-2-5 راه‌های کناری 3-3-3-3. نصب مصالح آکوستیکی 3-3-3-3-1 چسباندن 3-3-3-3-2 میخ کردن 3-3-3-4. سیستم‌های آویخته مکانیکی 3-3-3-5. جلوگیری از انتقال لرزش به محیط‌های زیست و کار 3-3-3-6. مصالح و سیستم‌های آکوستیکی مناسب و متداول در ساختمان 3-4. عملیات بنایی 3-4-1. بنایی با سنگ 3-4-1-1. کلیات 3-4-1-2. انواع سنگ‌ها، کنترل کیفیت و مشخصات 3-4-1-3. عملیات بنایی با سنگ 3-4-1-3-1 کلیات 3-4-1-3-2 بسترسازی 3-4-1-3-3 درجه حرارت محیط 3-4-1-3-4 ملات مصرفی 3-4-1-3-5 پیش‌بینی محل تأسیسات 3-4-1-3-6 توقف عملیات 3-4-1-3-7 بنایی با سنگ قواره شده (تراشیده) 3-4-1-3-8 بنایی با سنگ لاشه (لاشه‌چینی) 3-4-1-3-9 بنایی خشکه‌چین 3-4-1-3-10 طاق سنگی 3-4-1-3-11 بندکشی کارهای سنگی 3-4-2. بنایی با آجر 3-4-2-1. کلیات 3-4-2-2. مشخصات آجرهای مصرفی 3-4-2-3. عملیات بنایی با آجر (آجرچینی) 3-4-2-3-1 آماده‌سازی بستر پی 3-4-2-3-2 دیوارچینی 3-4-2-3-3 دیوارچینی دوجداره 3-4-3. بنایی با بلوک 3-4-3-1. کلیات 3-4-3-2. عملیات بنایی با بلوک 3-4-3-3. دیوار بلوکی مسلح 3-4-4. سقف‌سازی 3-4-4-1. کلیات 3-4-4-2. سقف‌های آجری (طاق ضربی) 3-4-4-3. سقف‌های بتنی درجا 3-4-4-4. سقف‌های بتنی پیش‌ساخته 3-4-4-5. سقف‌های سبک (سقف با تیرچه و بلوک) 3-4-4-5-1 تیرچه‌ها 3-4-4-5-2 قطعات پرکننده 3-4-4-5-3 بتن پوشش 3-4-4-5-4 مصالح 3-4-4-5-5 نحوه اجرا 3-5. نماسازی 3-5-1. کلیات 3-5-2. انواع نماسازی 3-5-2-1. نماسازی با سنگ 3-5-2-1-1 نماسازی با سنگ‌های غیرمنظم 3-5-2-1-2 نماسازی با سنگ‌های منظم 3-5-2-1-3 نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ) 3-5-2-2. نماسازی با آجر 3-5-2-2-1 کلیات 3-5-2-2-2 نماسازی با آجرگری 3-5-2-2-3 نماسازی با آجر تراش و آب‌ساب 3-5-2-2-4 نماسازی با آجر ماشینی 3-5-2-2-5 نماسازی با آجرهای تزئینی 3-5-2-2-6 مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری 3-5-2-3. نماسازی با استفاده از بتن نمایان 3-5-2-3-1 کلیات 3-5-2-3-2 قالب فلزی 3-5-2-3-3 قالب چوبی 3-5-2-3-4 ماسه پاشی 3-5-2-3-5 تیشه‌داری 3-5-2-3-6 نمای بتنی الوان 3-5-2-3-7 اندود سیمانی 3-5-2-4. نماسازی صنعتی 3-5-2-4-1 کلیات 3-5-2-4-2 صفحات پیش‌ساخته بتنی 3-5-2-4-3 نماسازی با قطعات پیش‌ساخته بتنی 3-5-2-4-4 درز قطعات 3-5-2-4-5 درزپوش‌ها 3-5-2-4-6 انواع رویه 3-5-2-4-7 رواداری‌ها 3-5-2-4-8 مسلح‌سازی قطعات 3-5-2-4-9 صفحات پیش‌ساخته برای نصب روی دیوارهای ساخته‌شده از مصالح بنایی 3-5-2-4-10 نماسازی با شیشه 3-5-2-4-11 دیوارپوش‌های پرده‌ای 3-5-2-4-12 نماسازی با مواد و مصالح مصنوعی 3-5-2-5. نماسازی‌های شیمیایی 3-5-2-6. نماسازی‌های گچی 3-5-2-7. سایر نماسازی‌ها 3-5-2-7-1 روکش‌های رزینی 3-5-2-7-2 بلوک‌های مشبک 3-5-2-7-3 صفحات گچی 3-6. اندودکاری 3-6-1. کلیات 3-6-1-1. مصالح 3-6-1-1-1 شن و ماسه 3-6-1-1-2 آب 3-6-1-1-3 پودر رنگ 3-6-1-1-4 شبکه فلزی، تور سیمی و میلگرد آویز 3-6-1-1-5 سایر مصالح 3-6-1-2. آماده کردن کار 3-6-1-3. حفظ مصالح و محوطه کار هنگام اندود 3-6-2. اندودکاری سطوح داخلی 3-6-2-1. رواداری 3-6-2-2. حداقل دوره مراقبت 3-6-2-3. ضخامت و تعداد قشرهای اندودکاری 3-6-2-4. ملات‌های مورد مصرف 3-6-2-5. اجرا 3-6-3. اندودهای خارجی 3-6-3-1. اندودهای سیمانی 3-6-3-1-1 اندود سیمانی تخته ماله‌ای 3-6-3-1-2 اندود سیمان چکشی 3-6-3-1-3 اندود سیمانی آبساب 3-6-3-1-4 اندود سیمانی تگرگی 3-6-3-2. اندودهای گچی 3-6-3-2-1 اندودهای گچی برای نمای خارجی ساختمان 3-6-3-2-2 صفحات پیش‌ساخته گچی 3-7. بندکشی 3-7-1. کلیات 3-7-2. آماده کردن زیرکار 3-7-3. عیار ملات و اندازه سنگ‌دانه‌ها 3-7-4. رنگ بندکشی 3-7-5. زمان بندکشی 3-7-6. شکل دادن به بندها 3-7-7. سرعت بندکشی 3-7-8. نظافت بعد از بندکشی 3-7-9. عمل‌آوردن و مراقبت از بندکشی ضمن گیرش 3-7-10. بندکشی بناهای مختلف 3-8. پوشش سقف‌های شیب‌دار 3-8-1. کلیات 3-8-1-1. گستره و دامنه کاربرد پوشش‌ها 3-8-1-2. طبقه‌بندی سقف‌های شیب‌دار و پوشش آن‌ها 3-8-1-2-1 طبقه‌بندی با توجه به جنس مصالح سازه سقف 3-8-1-2-2 طبقه‌بندی با توجه به شیب‌بندی سقف 3-8-1-2-3 طبقه‌بندی از لحاظ جنس پوشش 3-8-2. مصالح 3-8-3. اجرا 3-8-3-1. سازه سقف‌های شیب‌دار 3-8-3-2. پوشش سقف‌های شیب‌دار 3-8-3-2-1 پوشش سقف‌های شیب‌دار با ورق‌های سیمان پنبه‌نسوز 3-8-3-2-2 پوشش سقف‌های شیب‌دار با ورق‌های آلومینیوم 3-8-3-2-3 پوشش سقف‌های شیب‌دار با ورق‌های فولادی گالوانیزه 3-8-3-2-4 پوشش با قطعات سفالی 3-8-3-2-5 پوشش با ورق‌های پلاستیکی شفاف 3-8-3-2-6 پوشش سقف‌های شیب‌دار با سایر مصالح 3-9. کارهای چوبی 3-9-1. کلیات 3-9-2. مصالح 3-9-2-1. چوب 3-9-2-2. عوامل اتصال 3-9-3. اجرای کارهای چوبی 3-9-3-1. خواندن نقشه‌های اجرایی 3-9-3-2. بریدن، خشک کردن، خواباندن و به‌کار بردن چوب 3-9-3-3. کلیات اجرای کارهای چوبی 3-9-3-4. اجرای سازه‌های چوبی 3-9-3-5. ساخت و نصب درها و پنجره‌های چوبی 3-9-3-6. کارگذاشتن چارچوب درها و پنجره‌ها 3-9-3-7. اجرای تیغه‌های جدا‌کننده چوبی 3-9-3-8. اجرای کارهای چوبی تزئینی 3-10. کاشی‌کاری و سرامیک 3-10-1. کلیات 3-10-1-1. تعاریف و دامنه کاربرد 3-10-2. مصالح 3-10-2-1. کاشی 3-10-2-2. سرامیک 3-10-2-3. مصالح چسباننده 3-10-3. اجرا 3-10-3-1. کاشی‌کاری 3-10-3-2. نصب سرامیک 3-11. پوشش‌های کف، پله‌ها 3-11-1. کلیات 3-11-1-1. تعریف و دامنه کاربرد 3-11-2. مصالح 3-11-3. اجرا 3-11-3-1. پوشش‌های کف 3-11-3-1-1 کلیات 3-11-3-1-2 پوشش کف با آجرهای سیمانی و موزائیکی 3-11-3-1-3 پوشش کف با سنگ 3-11-3-1-4 فرش با سرامیک 3-11-3-1-5 پوشش کف با چوب و پوشش با پارکت 3-11-3-1-6 پوشش با پلاستیک و لاستیک 3-11-3-1-7 سایر پوشش‌های کف 3-11-3-2. پله‌ها 3-11-3-2-1 انواع پله‌ها 3-11-3-2-2 نصب پله 3-12. پوشش‌های کاذب و جداکننده 3-12-1. کلیات 3-12-1-1. پوشش‌های کاذب 3-12-1-1-1 سقف کاذب 3-12-1-1-2 کف‌های کاذب، گستره و دامنه کاربرد 3-12-1-2. انواع جدا‌کننده‌ها 3-12-1-3. گستره و دامنه کاربرد سقف کاذب 3-12-1-3-1 انواع سقف‌های کاذب 3-12-2. مصالح 3-12-3. اجرا 3-12-3-1. اجرای سقف‌های کاذب 3-12-3-1-1 آویزهایی که به‌موقع پیش‌بینی شده‌اند 3-12-3-1-2 آویزهایی که پس از ساختن سقف بتن فولادی به‌وسیله اتصالات فلزی یا مفتول‌های فلزی به سقف متصل می‌شوند. 3-12-3-1-3 پروفیل‌های اصلی و فرعی افقی 3-12-3-1-4 پوشش زیرین سقف کاذب 3-12-3-2. اجرای انواع جدا‌کننده‌ها 3-12-3-2-1 اجرای جدا‌کننده‌ها با آجر توپر 3-12-3-2-2 جدا‌کننده‌ها با بلوک‌های توخالی سفالی یا سیمانی 3-12-3-2-3 تیغه‌های ساخته‌شده از دیوار گچی 3-13 شیشه و نصب آن 3-13-1. کلیات 3-13-2. مصالح 3-13-3. اجرا 3-13-3-1. اصول کلی 3-13-3-2. کار گذاشتن شیشه 3-13-3-2-1. برش و نصب با بطانه یا نوارهای پلاستیکی یا لاستیکی 3-13-3-2-2. سوراخ کردن و سنگ زدن 3-13-3-2-3. نصب کاشی‌های شیشه‌ای 3-13-3-3. تمیزکاری 3-14. رنگ‌آمیزی 3-14-1. کلیات 3-14-2. مصالح 3-14-3. روش کار 3-14-3-1. کلیات 3-14-3-1-1. انواع رنگ‌آمیزی 3-14-3-1-2. زدن رنگ 3-14-3-1-3. تمیز نگاه‌داشتن اطراف کار 3-14-3-1-4. رعایت ایمنی و سلامتی در حین رنگ‌آمیزی 3-14-3-1-5. وسایل رنگ‌زنی 3-14-3-1-6. سطوح تمام شده رنگ‌آمیزی 3-14-3-1-7. تمیز کردن پس از رنگ‌آمیزی 3-14-3-2. آماده کردن و زیرسازی سطوح برای رنگ‌آمیزی 3-14-3-2-1. آماده کردن سطوح اندودکاری 3-14-3-2-2. آماده کردن کارهای چوبی 3-14-3-2-3. آماده کردن کارهای فلزی 3-14-3-3. انواع رنگ‌آمیزی (زدن قشرهای مختلف رنگ با وسایل گوناگون) 3-14-3-3-1. رنگ‌آمیزی روی سطوح اندود گچی (رنگ روغنی و پلاستیک) 3-14-3-3-2. رنگ‌آمیزی روی سطوح بتنی، سیمانی و سطوح آزبست و سیمان 3-14-3-3-3. رنگ‌آمیزی روی کارهای چوبی 3-14-3-3-4. رنگ‌آمیزی روی کارهای فلزی 3-14-3-3-5. رنگ‌آمیزی با رنگ‌های خاص 3-15. چاه‌ها 3-15-1 کلیات 3-15-1-1. موقعیت و مشخصات 3-15-1-2. تقویت سطوح ریزشی 3-15-1-3. تهویه در حین بهره‌برداری 3-15-2. اجرا 3-15-2-1. میله‌زنی 3-15-2-2. انبارکنی 3-15-2-3. طوقه‌چینی و نصب گلدان 3-15-2-4. رعایت اصول ایمنی در حین اجرا 3-16. محوطه‌سازی 3-16-1. کلیات 3-16-2. نقاط نشانه و مبدأ و کارهای نقشه‌برداری 3-16-3. تخریب 3-16-4. دفع گیاهان و کندن اشجار 3-16-5. چاه‌ها و قنوات 3-16-6. حفظ محوطه از نفوذ و ورود آب 3-16-7. تأمین آب کشاورزی و آب‌رسانی شهری 3-16-8. تسطیح محوطه 3-16-9. زهکشی محوطه 3-16-9-1. زهکشی تحت‌الارضی 3-16-9-1-1. روش ثقلی 3-16-9-1-2. روش پمپاژ 3-16-9-1-3. روش پرده عایق 3-16-10. جدول‌گذاری و آبروسازی 3-16-10-1. کلیات 3-16-10-2. مصالح 3-16-10-3. روش اجرا 3-16-11. پیاده‌روسازی 3-16-11-1. کلیات 3-16-11-2. آماده‌سازی بستر و زیرسازی آن 3-16-11-2-1. زیرسازی با شفته آهکی 3-16-11-2-2. زیرسازی با مخلوط رودخانه‌ای 3-16-11-2-3. زیرسازی با بلوکاژ 3-16-11-3. روسازی پیاده‌رو 3-16-11-3-1. کلیات 3-16-11-3-2. آسفالت 3-16-11-3-3. فرش‌های موزائیکی یا سیمانی (آجرهای موزائیکی و سیمانی) 3-16-11-3-4. بتن درجا 3-16-12. خیابان‌سازی (سواره‌روها) 3-16-12-1. میخ‌کوبی مسیر 3-16-12-2. برداشت خاک نباتی 3-16-12-3. آماده کردن بستر خیابان 3-16-12-4. روسازی خیابان 3-16-12-4-1. قشر زیراساس 3-16-12-4-2. قشر اساس 3-16-12-4-3. آسفالت 3-16-13. فضای سبز (چمن‌کاری) 3-16-13-1. آماده کردن محل فضای سبز 3-16-13-2. خاک و کود مناسب 3-16-13-3. مقدار بذر چمن 3-16-13-4. نگهداری و آبیاری چمن 3-17. تخریب، تعمیر و بازسازی 3-17-1. کلیات و گستره کار 3-17-2. روش‌های اجرایی در فصول مختلف کاری 3-17-2-1. تخریب و اصلاح عملیات خاکی و شنی 3-17-2-1-1. نحوه رفع معایب 3-17-2-1-2. چگونگی اجرای تعمیرات 3-17-2-2. تخریب و اصلاح سطوح آسفالتی 3-17-2-2-1. گودال‌ها و حفره‌ها 3-17-2-2-2. نشست آسفالت در اثر خرابی زیرسازی 3-17-2-2-3. ترک‌های آسفالت 3-17-2-2-4. موج و شیارهای طولی و عرضی 3-17-2-2-5. بیرون زدن شن از آسفالت 3-17-2-2-6. رو زدن قیر 3-17-2-3. تخریب و اصلاح عملیات رنگ‌آمیزی 3-17-2-3-1. زدودن رنگ‌های مختلف از روی سطوح گوناگون 3-17-2-3-2. آماده‌سازی سطوحی که احتیاج به نقاشی مجدد دارند 3-17-2-4. تخریب و اصلاح عملیات آجرکاری 3-17-2-4-1. تعمیرات جزئی دیوارهای آجری 3-17-2-4-2. تعمیرات اساسی که منجر به تعویض آجرهای یک ستون یا دیوار می‌گردد. 3-17-2-5. تخریب و اصلاح نماسازی 3-17-2-5-1. تخریب و اصلاح نمای آجری 3-17-2-5-2. تخریب و اصلاح سفیدکاری 3-17-2-5-3. پرداخت نماهای بتنی پس از برداشتن قالب 3-17-2-6. تخریب و اصلاح عایق‌کاری 3-17-2-6-1. عایق‌کاری دیوارهای داخلی ساختمان که در حین ساخت از اجرای عایق‌کاری روی پی خودداری شده 3-17-2-6-2. عایق‌کاری دیوارهای خارجی که در حین ساخت از اجرای عایق‌کاری روی پی آن خودداری شده 3-17-2-6-3. عایق‌کاری دیوارهای کم‌اهمیت فاقد عایق‌کاری 3-17-2-6-4. ترمیم عایق پشت بام و سرویس‌ها 3-17-2-7. تخریب و اصلاح پوشش سقف‌های شیب‌دار 3-17-2-7-1 3-17-2-7-2. ورق‌های آلومینیوم 3-17-2-7-3. ورق‌های سفالی 3-17-2-7-4. ورق‌های آزبست و سیمان 3-17-2-7-5. ورق‌های پلاستیک 3-17-2-7-6. ورق‌های فایبرگلاس 3-17-2-8. تخریب و اصلاح موزائیک و سنگ پلاک 3-17-2-8-1. ترمیم و تعمیر فرش کف حیاط‌ها و حیاط خلوت‌ها 3-17-2-8-2. تعمیر فرش کف اتاق‌ها و سرویس‌ها 3-17-2-8-3. تخریب و اصلاح پله‌ها 3-17-2-9. تخریب و اصلاح کاشی‌کاری 3-17-2-10. تخریب و اصلاح کارهای فلزی 3-17-2-10-1. رفع معایب آهن‌های مورد مصرف در سازه ساختمان‌ها 3-17-2-11. تعمیر درها، چارچوب‌ها و قالب‌بندی چوبی 3-17-2-11-1. تعمیر قالب چوبی 3-17-2-11-2. تعمیر چارچوب چوبی 3-17-2-11-3. تعمیر درهای چوبی اگر تخته سه‌لایی روی در آسیب ببیند. 3-17-2-11-4. تعمیر رویه درهایی که روکش آن‌ها از جنس آکاژور، گردو یا مشابه آن‌ها باشد. 3-17-2-12. تخریب و تعمیر درزهای ساختمانی 3-17-2-13. تخریب و اصلاح سازه‌های بتنی 3-17-2-13-1. شمع‌زنی و نصب داربست و پایه‌های موقت 3-17-2-13-2. تخریب قسمت‌های معیوب و آسیب‌دیده 3-17-2-13-3. وسایل مورد استفاده برای تخریب بتن 3-17-2-13-4. آماده کردن سطوح قسمت‌های تخریب شده 3-17-2-13-5. روش‌های تعمیرکاری 3-18. کارهای متفرقه نصب 3-18-1. سرویس‌های بهداشتی 3-18-1-1. طبقه‌بندی سرویس‌های بهداشتی 3-18-1-2. نصب لوازم بهداشتی 3-18-1-3. نصب شیرآلات 3-18-2. نصب چارچوب در و پنجره و یراق‌آلات آن‌ها 3-18-2-1. نصب چارچوب برای درهای ورودی و پنجره‌ها 3-18-2-1-1. نصب چارچوب درهای ورودی 3-18-2-1-2. نصب چارچوب پنجره‌ها 3-18-2-2. چگونگی نصب چارچوب‌ها 3-18-2-3. نصب یراق‌آلات 3-18-3. دودکش‌ها 3-18-3-1. چگونگی تخلیه دود از دودکش 3-18-3-2. شکل مناسب برای دودکش و چگونگی و محل نصب آن 3-18-3-3. محاسبه قطر دودکش‌ها

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مسعود فیروزیمهندس بهاره مؤید محسنی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 488
شابک 9786001685347