کتاب ترسیم سریع و آسان نقشه‌های اجرایی سازه‌های فولادی در AutoCAD Structural Detailing نوشته مهندس محسن بیرنگ از نوآور

کتاب ترسیم سریع و آسان نقشه‌های اجرایی سازه‌های فولادی در AutoCAD Structural Detailing توسط مهندس محسن بیرنگ نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه‌های فولادی در Autocad Structural Detailing فصل اول: معرفی و آشنایی با محیط برنامه : 1-1- معرفی برنامه ASD 1-1-1- برخی از قابلیت‌های ترسیم فولادی 1-1-2- برخی از قابلیت‌های ترسیمی اجزای سازه‌های بتنی. 1-1-3- قابلیت‌های محاسباتی 1-1-4- سایر قابلیت‌ها 1-2- آشنایی با محیط برنامه فصل دوم: آشنایی با بخش فولادی و انجام تنظیمات : 2-1- ورود به محیط ترسیمات فولادی برنامه 2-2- تنظیمات پایه بخش فولادی 2-2-1- توضیحات شاخه‌های درختی پنجره PROJECT PREFERENCES 2-2-1-1- تنظیمات کلی ترسیمات 2-2-1-2- تنظیم واحد کاری و ترسیمات برنامه 2-2-1-3- تنظیم پارامترهای مصالح 2-2-1-4- تنظیم پارامترهای مقاطع فولادی 2-2-1-5- تنظیم سبک نمایش جداول، توصیفات و اندازه‌گذاری‌ها 2-2-1-5-1- تنظیم سبک نمایش جداول لیستوفر 2-2-1-5-2- تنظیم سبک نمایش اندازه‌گذاری ها 2-2-1-5-3- تنظیم سبک نمایش برچسب‌ها 2-2-1-6- تنظیم سبک نمایش اتصالات 2-2-1-7- تنظیم استانداردهای سازه‌ای و ترسیمات 2-2-1-8- واردکردن اطلاعات پروژه 2-3- توضیحات شاخه درختی سربرگ STRUCTURAL DETAILING در پنجره PREFERENCES فصل سوم: ترسیم قاب‌ها و پروفیل‌های فولادی : 3-1- مقدمه 3-2- ترسیم خطوط محور انواع قاب‌های فولادی 3-3- ترسیم انواع پروفیل‌های فولادی 3-4- ترسیم انواع ورق‌های فولادی 3-5- ترسیم پروفیل‌های خم‌شده فولادی 3-6- ترسیم المان‌های تعریف‌شده توسط کاربر 3-7- ترسیم شبکه‌های فولادی 3-8- ترسیم تیرورق‌های فولادی 3-9- ترسیم ستون‌های فولادی غیرمنشوری 3-10- ترسیم تیر‌های چندبخشی 3-11- ترسیم مقاطع مرکب 3-12- ترسیم تیرهای لانه‌زنبوری فصل چهارم: ابزارهای تکمیلی برنامه : 4-1- آشنایی با فصل TOOLS 4-2- انتقال دستگاه مختصات 4-3- تنظیم گیره‌های شیء 4-4- نمایش و مخفی کردن اشیاء 4-5- محدود کردن دید برای مدل ترسیم‌شده در دو نما 4-6- باز کردن دید برای مدل ترسیم‌شده در دو نما 4-7- تعیین نمایش پنجره مدیریتی 4-8- مشاهده اطلاعات یک المان 4-9- مشاهده اطلاعات یک گروه 4-10- مشاهده اطلاعات یک سازه مونتاژ شده 4-11- مشخص کردن محل تقاطع المان‌ها 4-12- مشاهده موقعیت مرکز جرم المان‌ها 4-13- مشاهده وزن المان‌ها 4-14- خروجی گرفتن ازفایل‌های توصیف پروفیل‌های فولادی 4-15- ذخیره فایل‌ ترسیم‌شده به فرمت DWG 4-16- ارتباط با برنامه تحلیلی و طراحی روبوت 4-17- واردکردن اشیاء سه‌بعدی به برنامه برای تبدیل به نقشه 4-18- از بین بردن هوشمندی ترسیمات 4-19- ویرایش خصوصیات ترسیمات 4-20- پنجره مدیریت فامیلی‌ها 4-21- ساختن مقاطع با شکل دلخواه توسط کاربر 4-22- مسدود کردن محورهای محلی در راستای X 4-23- انتخاب تمام یا قسمتی از یک مدل ترکیب‌شده 4-24- درج کد ارتفاعی برای یک مدل یا المان 4-25- جابجایی المان‌ها یا مدل‌های ترسیم‌شده 4-26- تکثیر المان‌ها یا مدل‌های ترسیم‌شده 4-27- یافتن سوراخ‌های بدون اتصال فصل پنجم: پنجره مدیریت ترسیمات : 5-1- مقدمه 5-2- نوارابزار مربوط به فیلتر کردن اشیا و المان‌های ترسیمی 5-3- سربرگ MODEL 5-4- سربرگ PART EDITION 5-5- سربرگ POSITIONS 5-6- سربرگ PRINTOUTS 5-7- سربرگ TEMPLATES 5-8- سربرگ ASD CENTER فصل ششم: اتصالات : 6-1- آشنایی با فصل اتصالات 6-2- طبقه‌بندی اتصالات 6-3- ترسیم انواع اتصال تیر به ستون 6-3-1- اتصال تیر به بال ستون توسط ورق انتهایی 6-3-2- اتصال تیر به جان ستون توسط ورق انتهایی 6-3-3- اتصال تیر از محور ضعیف به بال ستون توسط ورق انتهایی 6-3-4- اتصال قاب شده توسط ورق جان به بال ستون 6-3-5- اتصال قابشده توسط ورق جان به جان ستون 6-3-6- اتصال نشسته تقویت نشده تیر به بال ستون با نبشی جان 6-3-7- اتصال نشسته تقویت نشده تیر به جان ستون با نبشی جان 6-3-8- اتصال نشسته تقویت نشده دو تیر به یک ستون با نبشی جان 6-3-9- اتصال تیر به بال ستون با ورق‌های وصله 6-3-10- اتصال تیر به ستون با نبشی نشسته 6-3-11- اتصال نشسته تیر به جان ستون با پروفیل ناو 6-3-12- اتصال نشسته تیر به جان ستون با پروفیل سپری 6-3-13- اتصال تیر به جان ستون با پروفیل نبشی و ورق 6-3-14- اتصال نشسته تیر به جان ستون با ورق نشسته و ورق انتهایی 6-3-15- اتصال صلب توسط ورق انتهایی به بال تقویت‌شده ستون 6-3-16- اتصال تیر قرارگرفته روی ستون 6-3-17- اتصال تیرهای شیب‌دار به ستون 6-3-18- اتصال دوتیر نشسته برروی ستون در راستای جان 6-3-19- اتصال دو تیر نشسته بر روی ستون در راستای بال 6-3-20- اتصال دو تیر به جان یک ستون 6-3-21- اتصال تیر به بال ستون به‌وسیله نبشی برشی 6-3-22- اتصال مفصلی تیر به ستون به‌وسیله نبشی برشی 6-3-23- اتصال تیر به بال ستون به‌وسیله ورق‌های افقی و ذوزنقه‌ای 6-3-24- اتصال تیر به بال ستون به‌وسیله ورق‌های وصله‌ی افقی 6-3-25- اتصال مستقیم تیر به ستون و استفاده از سخت‌کننده 6-4- ترسیم انواع اتصال تیر به تیر : 6-4-1- اتصال دو المان توسط ورق انتهایی 6-4-2- اتصال تیر فرعی به جان تیر اصلی 6-4-3- اتصال تیر فرعی به جان تیر اصلی با ورق‌های سخت‌کننده جان 6-4-4- وصله دوتیر هم‌محور با مقاطع متفاوت با استفاده از ورق 6-4-5- اتصال تیر به تیر به کمک ورق جان 6-4-6- اتصال تیر به تیر به کمک نبشی جان 6-4-7- اتصال دو تیر فرعی هم‌محور به یک تیر اصلی با استفاده از نبشی جان 6-4-8- اتصال دو تیر هم‌محور با پروفیل ناودانی 6-4-9- اتصال تیر فرعی به تیراصلی با ورق سخت‌کننده 6-4-10- اتصال تیرفرعی به تیراصلی با ورق سخت‌کننده و نبشی 6-4-11- اتصال تیر فرعی به تیر اصلی با ورق سخت‌کننده و نبشی برشی 6-4-12- اتصال تیر فرعی به تیر اصلی به‌وسیله نبشی پایدار 6-5- ترسیم اتصالات زانویی 6-5-1- اتصال زانویی 6-5-2- اتصال زانویی دوطرفه 6-6- ترسیم اتصال ورق کف ستون 6-6-1- اتصال گیردار ورق کف ستون 6-6-2- اتصال مفصلی ورق کف ستون 6-6-3- اتصال ورق کف ستون با ورق تقویتی 6-6-4- اتصال ورق کف ستون با استفاده از تیر مهاری 6-6-5- اتصال ورق کف ستون 6-7- اتصالات خرپایی 6-8- اتصالات لوله‌ای 6-8-1- مهار انتهایی لوله 6-9-2- اتصال دو لوله به یکدیگر 6-8-3- اتصال گیردار لوله‌ها 6-8-4- اتصال مفصلی لوله‌ها 6-8-5- اتصال لولایی لوله‌ها 6-9- اتصال در قاب‌های صنعتی 6-9-1- اتصال پرلین‌ها (لاپه‌ها) به تیرهای اصلی به‌وسیله پیچ 6-9-2- اتصال پرلین‌ها (لاپه‌ها) به ستون‌ها 6-9-3- اتصال تیرهای لاپه به تیر شیب‌دار 6-9-4- اتصال تیر فرعی واقع بر روی شاه‌تیر 6-9-5- اتصال دو تیر موازی توسط پیچ 6-10- ورق‌های تقویت‌کننده جان تیر 6-11- به‌روزرسانی اتصالات 6-12- کپی کردن اتصالات فصل هفتم: ترسیم پارامترهایی از سازه‌ها : 7-1- مقدمه 7-2- ترسیم بادبندها 7-3- ترسیم سینه‌بند شاه‌تیرها 7-4- ترسیم قاب‌های چنددهانه 7-5- ترسیم خرپاهای سقفی 7-6- ترسیم تیرهای فرعی سقف‌های شیب‌دار (لاپه‌ها) 7-7- ترسیم نردبان‌های فلزی 7-8- ترسیم محافظ برای نردبان‌های فلزی 7-9- ترسیم شبکه‌های فولادی 7-10- ترسیم پله‌های فولادی 7-11- ترسیم دستگاه پله‌های فولادی 7-12- ترسیم دستگاه پله‌های مارپیچ 7-13- ترسیم نرده‌های محافظ 7-14- ساختن مجدد یک سازه به‌صورت کامل 7-15- ساختن مجدد یک سازه با شکل ساده فصل هشتم: شماره‌گذاری المان‌ها ; 8-1- مقدمه 8-2- شماره‌گذاری دستی المان‌ها 8-3- شماره‌گذاری خودکار المان‌ها 8-4- حذف شماره‌ المان‌ها 8-5- کنترل شماره‌ المان‌ها فصل نهم: گروه‌ها : 9-1- مقدمه 9-2- المان‌ها 9-3- ساختن گروه از سازه‌های مونتاژ شده 9-4- نقشه‌های مهندسی 9-5- گروه اطلاعاتی المان‌ها 9-6- گروه اطلاعاتی المان‌های مونتاژ شده 9-7- گروه اطلاعاتی قطعات سازه‌ای فصل دهم: ابزارهای ماشین‌کاری : 10-1- مقدمه 10-2- برش المان‌ها به‌وسیله یک خط 10-3- برش المان‌ها به‌وسیله یک چندخطی 10-4- اتصال المان‌ها به‌ یک خط 10-5- مناسب کردن یک المان برای اتصال 10-6- افزایش طول پروفیل‌ها 10-7- کاهش طول پروفیل‌ها 10-8- خم کردن ورق‌های فولادی 10-9- حذف کردن خم ورق‌های فولادی 10-10- تقسیم کردن پروفیل‌های فولادی 10-11- متصل کردن پروفیل‌های فولادی 10-12- تقسیم کردن ورق‌های فولادی 10-13- متصل کردن ورق‌های فولادی 10-14- ایجاد کمان 10-15- برش پروفیل‌ها در محل نیم ساز 10-16- ایجاد رئوس جدید بر روی ورق‌ها 10-17- حذف رئوس ورق‌ها 10-18- ایجاد پخ در گوشه‌های ورق‌ها فصل یازدهم: پیچ‌ها و جوش‌ها : 11-1- مقدمه 11-2- اجرای پیچ‌ها و سوراخ‌ها 11-3- کپی کردن پیچ‌ها و سوراخ‌های ترسیم‌شده 11-4- پذیرفتن خصوصیات پیچ‌ها و سوراخ‌ها 11-5- اجرای پیچ‌ها 11-6- حذف پیچ‌ها 11-7- از بین بردن هوشمندی گروه پیچ‌ها 11-8- اجرای جوش 11-9- اتصال هم‌زمان چند المان به‌وسیله جوش 11-10- کپی کردن جوش فصل دوازدهم: ویرایش ترسیمات : 12-1- مقدمه 12-2- تغییر سبک نمایش ترسیمات 12-3- درج برچسب توصیف برای سازه‌های ترکیب‌شده 12-4- درج برچسب توصیف برای المان‌ها 12-5- درج برچسب توصیف برای جوش‌ها 12-6- درج برچسب کد ارتفاعی 12-6- ساختن پنجره جزئیات 12-7- ساختن مقطع از یک المان 12-8- ساختن خودکار مقطع از یک المان 12-9- تغییر عمق یک مقطع 12-10- چرخش المان در پنجره دید 12-11- تغییر مقیاس 12-12- تغییر سبک نمایش اندازه‌گذاری‌ها 12-13- قفل‌کردن اندازه‌گذاری‌ها 12-14- کوتاه‌سازی المان‌های طویل 12-15- حذف کوتاه‌سازی‌ها 12-16- از بین بردن هوشمندی ترسیمات 12-17- بزرگ‌نمایی پنجره‌های دید 12-18- کوچک نمایی پنجره‌های دید فصل سیزدهم: جداول لیستوفر : 13-1- مقدمه 13-2- مدیریت جداول لیستوفر 13-3- جدول لیستوفر مصالح 13-4- جدول لیستوفر پروفیل‌ها 13-5- جدول لیستوفر ورق‌ها 13-6- جدول لیستوفر پروفیل‌ها و ورق‌های بدون ماشین‌کاری 13-7- جداول لیستوفر پروفیل‌ها برحسب شکل مقاطع 13-8- جدول لیستوفر سازه‌های مونتاژ شده 13-9- جدول لیستوفر تعداد المان‌های پروژه 13-10- جدول لیستوفر المان‌های ساخته‌شده 13-11- جدول لیستوفر پیچ‌ها 13-12- جدول لیستوفر پیچ‌ها، واشرها ومهره‌ها 13-13- به‌روزرسانی جداول لیستوفر فصل چهاردهم: آماده‌سازی برای چاپ : 14-1- مقدمه 14-2- آماده‌سازی برای چاپ خودکار 14-3- ساختن الگوهای چاپ و نمایش 14-4- چاپ خودکار 14-5- ایجاد LAYOUT جدید 14-6- حذف LAYOUTها 14-7- چاپ پیشرفته لوله‌ها پیوست مراجع کتاب ترسیم سریع و آسان نقشه‌های اجرایی سازه‌های فولادی در Autocad Structural Detailing انتشارات نوآور  ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محسن بیرنگ
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 416
شابک 9786001682445