کتاب مدیریت آموزشی و آموزشگاهی نوشته محمدرضا بهرنگی از انتشارات کمال تربیت

کتاب مدیریت آموزشی و آموزشگاهی نوشته محمدرضا بهرنگی توسط انتشارات کمال تربیت به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مباحث کتاب مدیریت آموزشی و آموزشگاهی
آموزش مدیران آموزشی مناسب ترین و کوتاه ترین را رشد کیفیت آموزشی است
پیچیدگی وسعت قلمرو و عناصر متشکله مدارس
ویژگی های مراکز آموزشی و اهمیت مدیریت آموزشی
قلمرو و ابعداد وظایف مدیریت آموزشی ده بخش از امورمهم مدیریت آموزشی
نظریات سازمانی در مدیریت
مظریات انسانی در مدیریت
نظریات ادغامی در مدیریت
اصول مدیریت و جامعت تفکر در نامه علی

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی نوشته علی علاقه بند از انتشارات روان

کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی نوشته دکتر علی علاقه بند در انتشارات روان به انتشار رسیده است.
115,000 تومان