کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد سوم) پردازش نوشته محمد صادق طالبی - علی شجاعی

در مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد سوم) تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته محمد صادق طالبی - علی شجاعی ارائه شده است.
موجود بودن: موجود نیست