کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد پنجم) پردازش نوشته امیر شرافتی - نادر شرافتی - اکبر رجبی - نادر محمدی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد پنجم) شامل تست های طبقه بندی شده مباحث درس همراه با حل تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده از انتشارات پردازش نوشته امیر شرافتی - نادر شرافتی - اکبر رجبی - نادر محمدی است.
موجود بودن: موجود نیست