کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد چهارم) پردازش نوشته امیر شرافتی - نادر شرافتی - اکبر رجبی - مسعود سیفی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد چهارم) شامل تست های طبقه بندی شده مباحث درس همراه با حل تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده از انتشارات پردازش نوشته امیر شرافتی - نادر شرافتی - اکبر رجبی - مسعود سیفی است.
موجود بودن: موجود نیست