کتاب فرهنگ حقوقی ممتاز "همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی" نوشته دکتر عباس نظیفی ، توران کرمی از دادگستر

فرهنگ حقوقی ممتاز "همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی" دکتر عباس نظیفی ، توران کرمی دادگستر
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات
ایﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻐﺎت ﺣﻘﻮﻗی، از ﻟﻐﺎت ﻧﺰدیک ﺑﻪ واژهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗی و ﻧیﺰ اﻓﻌﺎل، اﺳﻤﺎء، ﻗیﻮد و ﺻﻔﺎﺗی کﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﺎ کﻠﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗی به کﺎر ﻣی روﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه است .واژهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗی ﺑﺴیﺎرﻧﺪ و ایﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻤیشود ﭘﺬیﺮﻓﺖ که تمام واژه های حقوقی ﺑﻪ دﻟیﻞ ﭘﻮیﺎیی و رﺷﺪ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗی در یک ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟی در ﻃﻮل دوازده ﺳﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺖ، ایﻦ اﻣکﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﺮای داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن آﺳﺎن گردد . اﻣﺘیﺎز دیﮕﺮ این ﻓﺮﻫﻨﮓ آن اﺳﺖ کﻪ ﺗﻠﻔﻆ کﻠﻤﺎت در کﻨﺎرﺷﺎن آﻣﺪه و ﻣﻌﺎﻧی واژه های ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧیﺰ در ذیﻞ آﻧﻬﺎ ﭘیﺶ ﺑیﻨی ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ به راحتی مورد استفاده قرار گیرند. ﺿﻤﻨﺎ در آﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻓﻌﺎل ﺑی ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ذکﺮ ﺷﺪه است .
مشخصات محصول
نوع کتاب مرجع
مقطع دانشگاهی
موضوع
ناشر دادگستر
مناسب برای:
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر عباس نظیفی ، توران کرمی ،
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ 1398
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
تیراژ 1000
نوع جلد گالینگور
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 976
شابک 7-128-282-600-978
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب بیع متقابل در بخش بالا دستی نفت و گاز نوشته دکتر محمدرضا صابر ، از دادگستر

بیع متقابل در بخش بالا دستی نفت و گاز دکتر محمدرضا صابر ، دادگستر

کتاب ماهیّت حقوقی مالکیت بر مخازن نفت و گاز نوشته مهدی عزیزی فرد ، از دادگستر

ماهیّت حقوقی مالکیت بر مخازن نفت و گاز مهدی عزیزی فرد ، دادگستر

کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوقی: انگلیسی به فارسی نوشته بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران لاهه از گنج دانش

کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوقی: انگلیسی به فارسی نوشته بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران لاهه از انتشارات گنج دانش منبع مطالعه و یادگیری کتب مرجع و لغت نامه ها

کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی نوشته ندا داودی از چتر دانش

کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی نوشته ندا داودی از انتشارات چتر دانش