کتاب سیر تحول متافیزیک مدرن: معنا بخشیدن به چیزها نوشته ای دبلیو مور ترجمه محمدرضا اسمخانی از انتشارات سمت کد کتاب: 2496

کتاب سیر تحول متافیزیک مدرن: معنا بخشیدن به چیزها نوشته ای دبلیو مور ترجمه محمدرضا اسمخانی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر به عنوان یک کتاب مبنایی می‌تواند برای درس‌های «تاریخ فلسفه غرب 2 و 3» و «فلسفه معاصر» در دوره کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی، «فلسفه جدید 1 و 2» و «کانت و ایدئالیسم آلمانی» در دوره کارشناسی رشته فلسفه، و «متافیزیک تطبیقی» در دورۀ کارشناسی ارشد فلسفه علم استفاده شود. همچنین در هر درس دیگری که به مباحث متافیزیکی در فلسفه مدرن، فلسفۀ معاصر و فلسفه پسامدرن مربوط باشد می‌توان از این اثر بهره برد.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
404,000 تومان
توضیحات

فصول این کتاب به شرح زیر است:
بخش اول: دوران آغازین مدرن
فصل اول: دکارت: متافیزیک در خدمت علم
فصل دوم: اسپینوزا: متافیزیک در خدمت اخلاق
فصل سوم: لایبنیتس: متافیزیک در خدمت تئودیسه
فصل چهارم: هیوم: به آتش سپردن متافیزیک؟
فصل پنجم: کانت: امکان، گستره، و حدود متافیزیک
فصل ششم: فیشته: استعلاگرایی در برابر طبیعت‌گرایی
فصل هفتم: هگل: استعلاگرایی و طبیعت‌گرایی؛ یا، ایدئالیسم مطلق

بخش دوم: دورۀ معاصر 1: سنّت تحلیلی
فصل هشتم: فرگه: کاوش دربابِ معنا
فصل نهم: ویتگنشتاین متقدّم: امکان، گستره، و حدودِ معنا؛ یا، معنا، فقدان معنا، و بی‌معنایی
فصل دهم: ویتگنشتاین متأخّر: بازگرداندن کلمات از کاربرد متافیزیکی به کاربرد روزمرّه
فصل یازدهم: کارنپ: حذف متافیزیک؟
فصل دوازدهم: کواین: حدّ اعلای طبیعت‌گرایی
فصل سیزدهم: لوئیس: متافیزیک در خدمت فلسفه
فصل چهاردهم: دامت: مبنای منطقیِ متافیزیک

بخش سوم: دوران معاصر 2: سنّت‌های غیر تحلیلی
فصل پانزدهم: نیچه: کاوش دوباره در باب «معنا»
فصل شانزدهم: برگسون: متافیزیک به منزله خلّاقیتِ محض
فصل هفدهم: هوسرل: معنابخشیدن به معنابخشیدن؛ یا، حدّ اعلای استعلاگرایی
فصل هجدهم: هایدگر: مجالِ بودن دادن
فصل نوزدهم: کالینگوود: متافیزیک به منزله تاریخ
فصل بیستم: دریدا: ساخت‌شکنی متافیزیک؟
فصل بیست‌ویکم: دلوز: فلسفه‌ای کاملاً متفاوت

مشخصات محصول
شابک 978600225322