کتاب حق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل نوشته مریم عبیدی نیا ، از دادگستر

حق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل مریم عبیدی نیا ، دادگستر
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران در دوران ﺧﺎص ﺑﺎرداری و زایﻤﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤیﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕیﺰ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮقی بین اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻠﻘی می ﺷﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋی کﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤیﺖ ﻓﺮاوان و ﺗﺄﺛیﺮ ﻏیﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧکﺎر آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔی، ﺳﻼﻣﺖ و آیﻨﺪه ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ او، ﺑﺎ بیﻣﻬﺮیﻫﺎی ﻓﺮاوان از سوی دوﻟﺖ ها ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺟﻬﺎﻧی و منطقه ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺳﻼﻣﺖ، زﻧﺎن را ﺑﻪ دﻻیﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از گروه های آﺳیﺐ ﭘﺬیﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؛ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ کﻪ ایﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺑﻪ ﻃﺮیﻖ اوﻟی در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣیﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﻧیﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋیﺖ ﭘیﺪا میکﻨﺪ .از این رو، رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠی کﺘﺎب ﭘیﺶ رو کﻨکﺎش ساز و کﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد داﺧﻠی و ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع مادران و ﺗﺄﻣیﻦﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳیﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و اﺟﺮا، ریشهیﺎﺑی ﻣﻮاﻧﻊ و ﺧﻸﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن و در ﻧﻬﺎیﺖ اراﺋﻪ راﻫکﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠی ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸکﻼت ایﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ.
مشخصات محصول
نوع کتاب مرجع
مقطع دانشگاهی
موضوع
ناشر دادگستر
مناسب برای:
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مریم عبیدی نیا ،
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ 98
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
تیراژ 1000
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 296
شابک 0-130-282-600-978
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب انسانی شدن حقوق بین الملل: باتاکید بر نظریه مسئولیت حمایت نوشته یوسف فرزانه از میزان

کتاب انسانی شدن حقوق بین الملل: باتاکید بر نظریه مسئولیت حمایت از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته یوسف فرزانه