کتاب واقعیت چیزی نیست که به نظر می رسد نوشته کارلوو روولی ترجمه فرهاد توحیدی از انتشارات آویدمند

کتاب واقعیت چیزی نیست که به نظر می رسد، سفری به گرانش کوانتومی نوشته کارلوو روولی ترجمه فرهاد توحیدی به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب واقعیت چیزی نیست که به نظر می رسد در چهار بخش به شرح زیر نگارش شده است:
1. ریشه ها
2. مبادی انقلاب
3. فضای کوانتومی و زمان نسبی
4. ورای فضا و زمان