هنر بینش و انگیزه ی فردی

کتاب هنر بینش و انگیزه ی فردی نوشته ریچارد بروک ترجمه نیما عربشاهی از انتشارات کعبه دل
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی جلد اول CATIA نوشته مهندس محمدرضا علی پور حقیقی از نگارنده دانش

کتاب کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA نوشته مهندس محمدرضا علی پور حقیقی برای داوطلبین رشته مهندسی مکانیک
130,000 تومان