کتاب مغزتان را ارتقا دهید نوشته مجید فتوحی و کریستینا بردا آنتونیاس ترجمه فرهاد توحیدی از انتشارات آویدمند

کتاب مغزتان را ارتقا دهید نوشته مجید فتوحی و کریستینا بردا آنتونیاس ترجمه فرهاد توحیدی در انتشارات آویدمند به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب مغزتان را ارتقا دهید در پنج بخش نگارش شده است:
1. قدرت درون شما
2. تقویت کننده های مغز
3. طرح شما در عمل
4. منقبض کننده های مغز که باید بدون آن ها زندگی کنید
5. در افق