کتاب فرکانس قدرت ارتعاش شخصی نوشته پنی پیرس ترجمه فرهاد توحیدی از انتشارات آویدمند

کتاب فرکانس قدرت ارتعاش شخصی نوشته پنی پیرس ترجمه فرهاد توحیدی در انتشارات آویدمند به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

این کتاب در 10 فصل نگارش شده است:
1. دگرگونی ققنوس وار ما
2. زندگی درمیان فرکانس ها
3. آگاه شدن از عادات حسی تان
4. آزادسازی خود از ارتعاشات منفی
5. حس کردن فرکانس خانه تان
6. حس کردن بطن زندگی با حساسیت هشیار
7. تبحر در تشدید روابط
8. یافتن راه حل ها، گزینه ها و طرح های عالی
9. خلق یک زندگی فرکانس بالا
10. شتاب به سوی شفافیت