کتاب درسنامه کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب درسنامه کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی توسط مهندس محمد عظیمی آقداش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های کارشناس رسمی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب درسنامه کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی : فصل اول/ قوانین حاکمیتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی قانون مجازات اسلامی قانون مسئولیت مدنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فصل دوم/ عدالت اداری سیاست‌های کلی نظام اداری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش اول/ تشکیلات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش دوم/ آیین‌ دادرسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش دوم/ فصل اول/ صلاحیت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش دوم/ فصل دوم/ ترتیب رسیدگی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش دوم/ فصل دوم/ مبحث اول/ رسیدگی در شعب بدوی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش دوم/ فصل دوم/ مبحث دوم/ رسیدگی در شعب تجدید نظر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش دوم/ فصل دوم/ مبحث سوم/ رسیدگی در هیأت عمومی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش سوم/ اعاده دادرسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش چهارم/ اجرای احکام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری/ بخش پنجم/ سایر مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد/ فصل اول/ تعاریف و اشخاص مشمول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد/ فصل دوم/ تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از مفاسد اداری قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد/ فصل سوم/ تکالیف عمومی آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آیین‎نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی/ فصل اول/ مصادیق رشوه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی/ فصل دوم/ تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی/ فصل سوم/ تکالیف و وظایف کارکنان آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی/ فصل چهارم/ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه ‎گیرندگان و مجازات‌های اداری حقوق شهروندی در نظام اداری حقوق شهروندان در نظام اداری ایران/ فصل اول/ اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری/ فصل دوم/ مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری حقوق شهروندی در نظام اداری/ فصل سوم/ تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری حقوق شهروندی در نظام اداری/ فصل چهارم/ انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری حقوق شهروندی در نظام اداری/ فصل پنجم/ سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری شفاف‌ و مستندسازی‌ نحوة‌ ارائة‌ خدمات‌ به‌ ارباب‌رجوع اطلاع‌رسانی از نحوه ارائه خدمات‌ به‌ مردم تدوین‌ منشور اخلاقی‌ سازمان‌ در ارتباط‌ با مردم بهبود و اصلاح‌ روش‌های ارائه خدمات‌ به‌ مردم نظرسنجی از مردم‌ نظارت‌ بر حسن‌ رفتار کارکنان‌ دستگاه‌های اجرائی با مردم دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان آشنایی با دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری نحوه انتصاب قضات دیوان عدالت اداری شیوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری دستور موقت دیوان عدالت اداری تعداد شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فصل سوم/ قوانین محاسبات عمومی قانون دیوان محاسبات کشور قانون دیوان محاسبات کشور/ فصل اول/ هدف قانون دیوان محاسبات کشور/ فصل دوم/ وظایف و اختیارات قانون دیوان محاسبات کشور/ فصل سوم/ سازمان و تشکیلات قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور قانون محاسبات عمومی کشور قانون محاسبات عمومی کشور/ فصل اول/ تعاریف‌ قانون محاسبات عمومی کشور/ فصل دوم/ بخش دوم/ هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها قانون محاسبات عمومی کشور/ فصل سوم/ نظارت مالی‌ قانون محاسبات عمومی کشور/ فصل چهارم/ تنظیم حساب و تفریغ بودجه‌ قانون محاسبات عمومی کشور/ فصل پنجم/ اموال دولتی‌ قانون محاسبات عمومی کشور/ فصل ششم/ مقررات متفرقه‌ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی پیام 8 ماده‏ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصاد آیین‌نامه‌ اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور فصل چهارم/ قوانین سازمان بازرسی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور/ فصل اول/ کلیات آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور/ فصل دوم/ نظارت و بازرسی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور/ فصل سوم/ تهیه گزارش و پیگیری آن آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور/ فصل چهارم/ دستگاه‌های نظارتی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور/ فصل پنجم/ نظارت همگانی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور/ فصل ششم/ به‌کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور/ فصل هفتم/ سایر مقررات مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فصل پنجم/ قوانین و مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری قانون استخدام کشوری/ فصل اول/ کلیات قانون استخدام کشوری/ فصل دوم/ در ورود به خدمت و انتصابات قانون استخدام کشوری/ فصل سوم/ در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی قانون استخدام کشوری/ فصل چهارم/ در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی قانون استخدام کشوری/ فصل پنجم/ در تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی قانون استخدام کشوری/ فصل ششم/ در تکالیف عمومی مستخدمین قانون استخدام کشوری/ فصل هفتم/ در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین قانون استخدام کشوری/ فصل هشتم/ در بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری/ فصل نهم/ در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور قانون استخدام کشوری/ فصل دهم/ در مقررات مختلف آیین‌نامه استخدام پیمانی آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی/ فصل اول/ تعاریف آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی/ فصل دوم/ تفویض اختیار آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی/ فصل سوم/ انتشار آگهی و ثبت نام آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی/ فصل چهارم/ امتحان و مسابقه دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدام پیمانی قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام ‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور ‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور/ فصل اول/ کلیات آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور/ فصل دوم/ ورود به خدمت ‌‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور/ فصل سوم/ حقوق و مزایا ‌‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور/ فصل چهارم/ آموزش ‌‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور/ فصل پنجم/ رفاه ‌‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور/ فصل ششم/ بازنشستگی مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری‌ها موضوع بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداری‌ها ‌نحوه پرداخت اضافه کار در مورد آن دسته از مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته که از شمول قانون کار به قانون ‌استخدام کشوری تبدیل وضعیت یافته‌اند. بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج مستخدمین ثابت شهرداری‌ها آیین‌نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری‌ها با قانون استخدام کشوری آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک‌ سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند. آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام جانبازان و اسراء و افراد خانواده‌های شهدا کتاب درسنامه کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی آیین‌نامه ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان شرایط استخدام در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران آیین‌نامه مرخصی‌ها ( قانون استخدام کشوری) آیین‌نامه مرخصی‌ها(قانون استخدام کشوری)/ فصل یکم/ مرخصی استحقاقی آیین‌نامه مرخصی‌ها(قانون استخدام کشوری)/ فصل دوم/ مرخصی استعلاجی آیین‌نامه مرخصی‌ها(قانون استخدام کشوری)/ فصل سوم/ مرخصی بدون حقوق آیین‌نامه مرخصی‌ها(قانون استخدام کشوری)/ فصل چهارم/ مقررات مختلف آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها( قانون مدیریت خدمات کشوری) آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها(قانون مدیریت خدمات کشوری)/ فصل یکم/ مرخصی استحقاقی آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها(قانون مدیریت خدمات کشوری)/ فصل دوم/ مرخصی استعلاجی آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها(قانون مدیریت خدمات کشوری)/ فصل سوم/ مرخصی بدون حقوق آیین‌نامه فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت( قانون استخدام کشوری) آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت فصل ششم/ قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانون کار / فصل اول/ تعاریف کلی و اصول قانون کار/ فصل دوم/ قرارداد کار قانون کار/ فصل دوم/ مبحث اول/ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن قانون کار/ فصل دوم/ مبحث دوم/ تعلیق ‌قرارداد کار قانون کار/ فصل دوم/ مبحث سوم/ خاتمه‌ قرارداد کار قانون کار/ فصل دوم/ مبحث چهارم/ جبران خسارت ‌از هر قبیل ‌و پرداخت ‌مزایای ‌پایان ‌کار قانون کار/ فصل سوم/ شرایط کار قانون کار/ فصل سوم/ مبحث اول/ حق‌السعی قانون کار/ فصل سوم/ مبحث دوم/ مدت قانون کار/ فصل سوم/ مبحث سوم/ تعطیلات ‌و مرخصی‌ها قانون کار/ فصل سوم/ مبحث چهارم/ شرایط‌ کار زنان‌ قانون کار/ فصل سوم/ مبحث پنجم/ شرایط‌ کار نوجوانان‌ قانون کار/ فصل چهارم/ حفاظت فنی و بهداشت قانون کار/ فصل چهارم/ مبحث اول/ کلیات قانون کار/ فصل چهارم/ مبحث دوم/ بازرسی ‌کار قانون کار/ فصل پنجم/ آموزش و اشتغال قانون کار/ فصل پنجم/ مبحث اول/ کارآموز و مراکز کارآموزی قانون کار/ فصل پنجم/ مبحث دوم/ اشتغال قانون کار/ فصل پنجم/ مبحث سوم/ اشتغال ‌اتباع ‌بیگانه‌ قانون کار/ فصل ششم/ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قانون کار/ فصل هفتم/ مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار قانون کار/ فصل هشتم/ خدمات رفاهی کارگران قانون کار/ فصل نهم/ مراجع اختلاف قانون کار/ فصل دهم/ شورای‌عالی کار قانون کار/ فصل یازدهم/ جرائم و مجازات‌ها قانون کار/ فصل دوازدهم/ مقررات فصل هفتم/ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون کار آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده14 قانون کار(خدمت نظام وظیفه) مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی آیین‌نامه تبصره2 ماده35 قانون کار( نظام‌های کارمزدی و ساعتی)/ فصل اول/ نظام کارمزدی آیین‌نامه تبصره2 ماده35 قانون کار( نظام‌های کارمزدی و ساعتی)/ فصل دوم/ نظام مزد ساعتی آیین‌نامه تبصره2 ماده35 قانون کار( نظام‌های کارمزدی و ساعتی)/ فصل سوم/ نظام کارمزد ساعتی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان/ فصل اول/ تعاریف آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان/ فصل دوم/ مقررات دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان (موضوع ماده 85 قانون کار) آیین‌نامه ماده93 قانون کار(کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) آیین‌نامه ماده99 قانون کار (چگونگی بازرسی) آیین‌نامه اجرایی ماده129 قانون کار (پروانه کار و اشتغال اتباع بیگانه) آیین‌نامه تبصره3 ماده131 قانون کار (نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان) آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط آیین‌نامه وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی/ فصل اول/ چگونگی تشکیل انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط آیین‌نامه وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی/ فصل دوم/ هیأت مؤسس و ارکان انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط آیین‌نامه وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی/ فصل سوم/ چگونگی ثبت و انحلال انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط آیین‌نامه وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی/ فصل چهارم/ وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط آیین‌نامه اجرایی ماده136 قانون کار (تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) آیین‌نامه اجرایی ماده153 قانون کار (شرکت‌های تعاونی کارگری) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده154 قانون کار(ورزش کارگران) آیین‌نامه اجرایی ماده155 قانون کار(سوادآموزی کارگران) آیین‌نامه اجرایی ماده164 قانون کار(هیأت‌های تشخیص) آیین‌نامه اجرایی ماده164 قانون کار(هیأت‌های حل اختلاف) آیین‌نامه اجرایی ماده166 قانون کار(طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل و اختلاف) دستورالعمل ماده170 قانون کار(تشکیل و نحوه اداره شورای‌ عالی کار) آیین‌نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود آیین‌نامه اجرایی ماده191 قانون کار(معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر) کتاب درسنامه کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی آیین‌نامه اجرایی ماده198 قانون کار(وابسته کار) دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی دستورالعمل صدور روادید ورود با حق کار/ فصل اول/ صدور روادید ورود با حق کار دستورالعمل صدور روادید ورود با حق کار/ فصل دوم/ صدور پروانه کار دستورالعمل صدور روادید ورود با حق کار/ فصل سوم/ تمدید وتجدید پروانه کار دستورالعمل صدور روادید ورود با حق کار/ فصل چهارم/ درخواست نمودار سازمانی آیین دادرسی کار آیین دادرسی کار/ فصل اول/ اصول کلی آیین دادرسی کار/ فصل دوم/ صلاحیت آیین دادرسی کار/ فصل سوم/ وکالت آیین دادرسی کار/ فصل چهارم/ دادخواست آیین دادرسی کار/ فصل پنجم/ ابلاغ آیین دادرسی کار/ فصل ششم/ جلسه رسیدگی آیین دادرسی کار/ فصل هفتم/ ایرادهای رسیدگی آیین دادرسی کار/ فصل هشتم/ ادله اثبات دعوا آیین دادرسی کار/ فصل نهم/ رأی آیین دادرسی کار/ فصل دهم/ تجدید نظر خواهی آیین دادرسی کار/ فصل یازدهم/ سایر مقررات آیین دادرسی کار/ فصل دوازدهم/ دادرسی الکترونیکی ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار فصل هشتم/ قوانین و مقررات مرتبط با کار ‌قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار/ فصل اول/ کلیات‌ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار/ فصل دوم/ وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار/ فصل سوم/ مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار/ فصل چهارم/ مسائل کارگزینی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شــوراهــای اسـلامــی کـار آیین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار/ فصل اول/ کلیات آیین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار/ فصل دوم/ نحوه انجام وظایف شورا آیین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار/ فصل سوم/ امور داخلی شورا آیین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار/ فصل چهارم/ موارد انحلال شـورا آیین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار/ فصل پنجم/ هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار آیین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار/ فصل ششم/ مقررات مختلف ‌ کتاب درسنامه کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی قانون تشکیل شورای عالی اشتغال قانون ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان همتراز شدن شهرداران کلان‌شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با مقامات موضوع بند (هـ) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شـرایـط خـاص قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از مـوعـد کـارکنان دولـت آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397(بازخرید مازاد کارکنان رسمی و غیر رسمی) آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر فصل نهم/ مشاغل سخت و زیان‌آور آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور فصل دهم/ قوانین و مقررات بیمه و مالیات قانون‌ تأمین اجتماعی قانون بیمه بیکاری آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری قانون بیمه قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات‌های مستقیم/ باب اول/ اشخاص مشمول مالیات قانون مالیات‌های مستقیم/ باب دوم/ فصل پنجم/ حق‌تمبر قانون مالیات‌های مستقیم/ باب سوم/ فصل اول/ مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم/ باب سوم/ فصل سوم/ مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیات‌های مستقیم/ باب سوم/ فصل چهارم/ مالیات بر درآمد مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم/ باب سوم/ فصل ششم/ مالیات درآمد اتفاقی قانون مالیات‌های مستقیــم/ باب سوم/ فصل هفتم/ مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف قانون مالیات‌های مستقیم/ باب چهارم/ فصل اول/ معافیت‌ها قانون مالیات‌های مستقیم/ باب چهارم/ فصل دوم/ هزینه‌های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم/ باب چهارم/ فصل چهارم/ مقررات عمومی قـانـون مــالیــات‌هــای مستقیــم/ باب چهارم/ فصل پنجم/ وظایف مؤدیان قانون مالیات‌های مستقیم/ باب چهارم/ فصل ششم/ وظایف اشخاص ثالث قانون مالیات‌های مستقیم/ باب چهارم/ فصل هفتم/ تشویقات و جرائم مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم/ باب چهارم/ فصل هشتم/ ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم/ باب چهارم/ فصل نهم/ وصول مالیات قانون مالیات‌های مستقیم/ باب پنجم/ فصل اول/ مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها قانون مالیات‌های مستقیم/ باب پنجم/ فصل دوم/ ترتیب رسیدگی قانون مالیات‌های مستقیم/ باب پنجم/ فصل سوم/ مرجع حل اختلاف مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم/ باب پنجم/ فصل چهارم/ شورای‌عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن قانون مالیات‌های مستقیم/ باب پنجم/ فصل چهارم/ شورای‌عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن فصل یازدهم/ مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل اول/ تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل دوم/ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل سوم/ حقوق مردم قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل چهارم/ ساختار سازمانی قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل پنجم/ فناوری اطلاعات و خدمات اداری قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل ششم/ ورود به خدمت قانون مدیریت خدمات کشوری / فصل هفتم/ استخدام قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل هشتم/ انتصاب و ارتقاء شغل قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل نهم/ توانمندسازی کارمندان قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل دهم/ حقوق و مزایا قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل یازدهم/ ارزیابی عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل دوازدهم/ حقوق و تکالیف کارمندان قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل سیزدهم/ تأمین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل چهاردهم/ شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قانون مدیریت خدمات کشوری/ فصل پانزدهم/ مقررات مختلف آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه اجرایی تبصره2 ماده21 و ماده121 قانون مدیریت خدمات کشوری(در مورد نقل و انتقال و مأموریت کارمندان دولت) آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری دستورالعمل ماده 69 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه اجرایی ماده 73 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه ارزیابی عملکرد موضوع مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری کتاب درسنامه کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی(موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی فصل دوازدهم/ نظام هماهنگ پرداخت کارکنان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در نیروهای مسلح فصل سیزدهم/ تخلفات اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل اول/ تشکیلات و حدود و وظایف ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل دوم/ تخلفات اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل سوم/ مجازات‌ها قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل چهارم/ سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل اول/ تشکیلات، وظایف و صلاحیت آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل دوم/ شروع به رسیدگی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل چهارم/ هماهنگی و نظارت آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل پنجم/ سایر مقررات دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل اول/ تعاریف و کلیات دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل دوم/ در صلاحیت هیأت‌ها دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل سوم/ شروع به رسیدگی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل چهارم/ نحوه رسیدگی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل پنجم/ رسیدگی به دلایل دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل ششم/ مدت رسیدگی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل هفتم/ توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل هشتم/ صـدور رأی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل نهم/ نقض یا ابطال رأی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری/ فصل دهم/ سایر مقررات فصل چهاردهم/ هیأت عالی گزینش فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در امر گزینش آشنایی با هیأت عالی گزینش هیأت عالی گزینش فرآیند جذب و استخدام در ‌دستگاه‌های دولتی ایران کتاب درسنامه کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی ارکان هیأت عالی گزینش ‌دستگاه‌ها و افراد مشمول گزینش ضوابط عمومی گزینش قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور / فصل اول / کلیات آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور/ فصل دوم/ ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور/ فصل سوم/ تشکیلات حدود وظایف و صلاحیت‌ها آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور/ فصل چهارم/ نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور/ فصل پنجم/ سایر مقررات فصل پانزدهم/ ضمائم، اضافات و الحاقات اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری/ فصل اول/ کلیات اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری/ فصل دوم/ ارکان سازمان اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری / فصل سوم / مقررات مالی اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری/ فصل چهارم/ مقررات مختلف قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب‌ اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آیین‌نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگی و وظیفه‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری قانون اصلاح پاره‌‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌‌ها و سایر کارکنان قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولت قانون اصلاح تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان (برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان فصل شانزدهم/ تعاریف و مفاهیم اداری مفاهیم حقوق اداری مفهوم انفصال از خدمت نحوه رسیدگی به ایام غیبت افراد بازداشت شده چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء وضعیت کارمند در صورت نقض رأی هیأت توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نحوه بازگشت به‌کار معتادانی دارای ترک اعتیاد شیوه برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوق چگونگی برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائی نحوه برخورد با صدور چک بلامحل توسط کارمند نحوه پرداخت حقوق افراد اعاده به خدمت با رأی دیوان عدالت اداری نحوه اعمال مجازات کسر حقوق به دلیل غیبت غیرموجه ضرورت حکم مأموریت جهت شرکت در جلسات رسیدگی هیأت‎ها حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نگردیده تکلیف متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداری واژگان و اصطلاحات اداری واحدهای شمارش جداول ضریب حقوق و حداقل دستمزد تشکیل شورای عالی اداری کشور (تبصره 31 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه قانون راجع به ادعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری دستورالعمل نحوه توزیع بورس‌های آموزشی خارج از کشور فوق‌العاده ویژه (طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی) امتیازات استخدامی ایثارگران انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های کارشناسی رسمی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمد عظیمی آقداش
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 682
شابک 9786001684562