کتاب مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی جلد اول (مجموعه سوالات) نوشته دکتر محمد حسین شهبازی از شهبازی

کتاب آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی جلد 1(مجموعه سوالات) شامل مباحثی نظیر آزمون های کارشناسی ارشد حقوق (دانشگاه سراسری و آزاد) با پوشش جدیدترین آزمونها، آزمون های مشاغل حرفه ای حقوق (کارآموزی وکالت، استخدام قضات، مشاوران حقوقی) با پوشش جدیدترین آزمونها، طبقه بندی شده بر اساس موضوع و مواد قانون مدنی، تفکیک تست ها بر اساس منابع حقوق خصوصی، ذکر منبع و زمان طرح هر سوال همراه با ارائه پاسخهای تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح سوال (قوانین، مقررات و کتاب های معتبر) و ... می باشد.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی جلد 1 (مجموعه سوالات) حاوی 12 فصل اصلی به شرح زیر می باشد:
بخش اول: اموال و مالکیت (مواد 1 تا 182)

فصل اول: کلیات و مقدمات (مواد 1 تا 10)
فصل دوم: اقسام اموال (مواد 11 تا 28)
مبحث اول: اموال غیرمنقول (مواد 12 تا 18)
مبحث دوم: اموال منقول (مواد 19 تا 22)
مبحث سوم: اموالی که مالک خاص ندارد (مواد 23 تا 28)
فصل سوم: حق مالکیت (مواد 29 تا 39)
مبحث اول: کلیات «حق عینی، حق دینی و قاعده‌ی تسلیط» (مواد 29 تا 31)
مبحث دوم: مالکیت تبعی (مواد 22 تا 34)
مبحث سوم: اماره‌ی تصرف «قاعده‌ی ید» (مواد 35 تا 39)
فصل چهارم: حق انتفاع (مواد 40 تا 54)
فصل پنجم: وقف (مواد 55 تا 91)
فصل ششم: حق ارتفاق (مواد 93 تا 139)
فصل هفتم: احیای ارضی موات و حیازت مباحات (مواد 141 تا 182)
بخش دوم: تعریف عقد، اقسام عقد و شرایط اساسی صحت معاملات قسمت اول _مواد 183 تا 198)

فصل اول- تعریف و اقسام عقد (مواد 183 تا 189)
مبحث اول: کلیات «عمل حقوقی، واقعه‌ی حقوقی، تعریف و اثر عقد» (ماده 183)
مبحث دوم: عقد لازم، جایز و خیاری (مواد 185 تا 188)
مبحث سوم: عقد منجز و معلق (ماده‌ی 189)
مبحث چهارم: عقد رضایی، تشریفاتی و عینی
مبحث پنجم: عقد معوض و مجانی
فصل دوم: شرایط اساسی صحت معاملات- قسمت اول (مواد 190 تا 198)
مبحث اول: انعقاد عقد، وسایل اعلام اراده و ایجاب و قبول (مواد 191 تا 195)
مبحث دوم: اصیل و نماینده- ماده‌ی 196 (قسمت اول)
مبحث سوم: اصل نسبی بودن قراردادها (ماده‌ی 231) و تعهد به نفع شخص ثالث (ماده‌ی 196- قسمت دوم)
مبحث چهارم: معامله به عین متعلق به غیر (ماده‌ی 197)
مبحث پنجم: معامله با خود (ماده‌ی 198 – قسمت دوم ماده‌ی 1340)
بخش سوم: شرایط اساسی صحت معاملات- قسمت دوم (مواد 199 تا 218)

فصل اول- اشتباه (مواد 199 تا 201)
فصل دوم: اکراه (مواد 202 تا 209)
فصل سوم: اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213)
فصل چهارم: مورد معامله (مواد 214 تا 216)
فصل پنجم: جهت معامله (مواد 217 و 218)
بخش چهارم: اثر معاملات و شروط ضمن عقد (مواد 219 تا 246)

فصل اول: اثر معاملات (مواد 219 تا 231)
مبحث اول: اصل لزوم و نیروی الزام آور عقد (ماده‌ی 219)
مبحث دوم: قانون امری و تکمیلی (ماده‌ی 220)
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی (مواد 221 و 222)
مبحث چهارم: قاعده‌ی‌ صحت (ماده‌ی 223)
مبحث پنجم: نقش عرف در معاملات (مواد 224 و 225)
مبحث ششم: خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه و وجه التزام (مواد 226 تا 230)
فصل دوم: شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246)
مبحث اول: شروط باطل (موواد 232 و 233)
گفتار اول: شروط باطل و غیرمبطل (ماده‌ی 232)
گفتار دوم: شروط باطل و مبطل (ماده‌ی 233)
مبحث دوم: شروط صحیح (شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل و شرط تبانی) (ماده‌ی 234)
مبحث سوم: تخلف از شرط صفت (مواد 235، 343، 355، 384 تا 386)
مبحث چهارم: عدم تحقق شرط نتیجه (ماده‌ی 236)
مبحث پنجم: تخلف از شرط فعل (مواد 237 تا 243، 379 و 496)
مبحث ششم: اسقاط شرط (مواد 244 و 245)
مبحث هفتم: انحلال شرط (ماد‌ه‌ی‌ 246)
بخش پنجم: معاملات فضولی و سقوط تعهدات (مواد 247 تا 300)

فصل اول: معاملات فضولی (مواد 247 تا 263)
فصل دوم: سقوط تعهدات (مواد 264 و 245)
مبحث اول: وفای به عهد (مواد 265 تا 282)
مبحث دوم: اقاله (مواد 283 تا 288)
مبحث سوم: ابرا (مواد 289 تا 288)
مبحث چهارم: تبدیل تعهد (مواد 292 و 293)
مبحث پنجم: تهاتر (مواد 294 تا 299)
مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه (ماده‌ی 300)
بخش ششم: الزامات خارج از قرارداد (مواد 301 تا 337)

فصل اول: ایفای ناروا (مواد 301 تا 305)
فصل دوم: اداره‌ی مال غیر (ماده‌ی 306)
فصل سوم: غصب (مواد 308 تا 327)
فصل چهارم: اتلاف (مواد 328 تا 330)
فصل پنجم: تسبیب (مواد 331 تا 335)
فصل ششم: مسئولیت مدنی
فصل هفتم: استیفا (مواد 336 و 337)
بخش هفتم: بیع، خیارات، بیع شرط و معاوضه (مواد 338 تا 465)

فصل اول: بیع (مواد 338 تا 395)
مبحث اول: احکام بیع و طرفین معامله (مواد 338 تا 347)
مبحث دوم: مبیع (مواد 348 تا 361)
مبحث سوم: آثار بیع (مواد 362 تا 395)
گفتار اول: ملکیت مبیع و ثمن (مواد 363 تا 366)
گفتار دوم: تسلیم مبیع (مواد 367 تا 389)
گفتار سوم: ضمان درک، تأدیه ثمن (مواد 390 تا 395)
فصل دوم: خیارات (مواد 396 تا 457)

مبحث اول: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط (مواد 397 تا 401)
مبحث دوم: خیار تأخیر ثمن (مواد 402 تا 409)
مبحث سوم: خیار رؤیت و تخلف وصف (مواد 410 تا 415)
مبحث چهارم: خیار غبن (مواد 416 تا 421)
مبحث پنجم: خیار عیب (مواد 422 تا 437)
مبحث ششم: خیار تدلیس (مواد 438 تا 440)
مبحث هفتم: خیار تبعض صفقه (مواد 441 تا 443)
مبحث هشتم: احکام خیارات به طور کلی (مواد 445 تا 457)
فصل سوم: بیع شرط و معاوضه (مواد 458 تا 465)
بخش هشتم: اجاره مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی و وکالت (مواد 466 تا 683)

فصل اول: عقد اجاره (مواد 466 تا 517)
مبحث اول: اجاره‌ی اشیا (مواد 468 تا 506)
مبحث دوم: اجاره‌ی حیوان، اجاره‌ی اشخاص (مواد 507 تا 517)
مبحث سوم: اجاره‌ی املاک
فصل دوم: عقد مزارعه و مساقات (مواد 518 تا 545)
فصل سوم: عقد مضاربه (مواد 546 تا 560)
فصل چهارم: جعاله (مواد 561 تا 570)
فصل پنجم: شرکت (مواد 571 تا 606)
مبحث اول: احکام شرکت (مواد 571 تا 588)
مبحث دوم: تقسیم (مواد 589 تا 606)
فصل ششم: عقد ودیعه (مواد 607 تا 634)
فصل هفتم: عقد عاریه (مواد 635 تا 647)
فصل هشتم: عقد قرض (مواد 648 تا 653)
فصل نهم: قمار و گروبندی (مواد 654 و 655)
فصل دهم: عقد وکالت (مواد 656 تا 683)
بخش نهم: ضمان، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه (مواد 684 تا 807)

فصل اول: عقد ضمان (مواد 684 تا 723)
فصل دوم: عقد حواله (مواد 724 تا 733)
فصل سوم: عقد کفالت (مواد 734 تا 751)
فصل چهارم: عقد صلح (مواد 752 تا 770)
فصل پنجم: عقد رهن (مواد 771 تا 794)
فصل ششم: عقد هبه (مواد 795 تا 807)
بخش دهم: شفعه، وصیت، ارص و مقررات متخلفه (مواد 808 تا 955)

فصل اول: شفعه (مواد 808 تا 824)
فصل دوم: وصیت (مواد 825 تا 860)
فصل سوم: ارث (مواد 861 تا 949)
فصل چهارم: مقررات مختلفه (مواد 950 تا 954)
بخش یازدهم: اشخاص و ادله اثبات دعوی (مواد 956 تا 1335)

فصل اول: کلیات اشخاص (مواد 956 تا 975)
فصل دوم: تابعیت (مواد 976 تا 991)
فصل سوم: اسناد سجل احوال (مواد 992 تا 1001)
فصل چهارم: اقامتگاه (مواد 1002 تا 1010)
فصل پنجم: غایب مفقو الاثر (مواد 1011 تا 1030)
فصل ششم: قرابت (مواد 1031 تا 1033)
فصل هفتم: نامزدی (مواد 1034 تا 1040)
فصل هشتم: نکاح (مواد 1041 تا 1119)
فصل نهم: فسخ نکاح (مواد 1120 تا 1132)
فصل دهم: طلاق (مواد 1133 تا 1157)
فصل یازدهم: نسب (مواد 1158 تا 1167)
فصل دوازدهم: حضانت (مواد 1168 تا 1179)
فصل سیزدهم: ولایت (مواد 1180 تا 1194)
فصل چهاردهم: انفاق (مواد 1195 تا 1206)
فصل پانزدهم: حمایت از خانواده
فصل شانزدهم: حجر (مواد 1207 تا 1217)
فصل هفدهم: قیمومت (مواد 1218 تا 1256)
فصل هجدهم: ادله‌ی اثبات دعوا (مواد 1257 تا 1335)
مبحث اول: اقرار (مواد 1259 تا 1283)
مبحث دوم: اسناد (مواد 1284 تا 1305)
مبحث سوم: شهادت (مواد 1306 تا 1320)
مبحث چهارم: اماره (مواد 1321 تا 1324)
مبحث پنجم: قسم (مواد 1325 تا 1335
بخش دوازدهم: آزمون های حقوق مدنی سال 1398

مشخصات محصول
نوع محصول کتاب
نوع کتاب تست طبقه بندی شده
مقطع دانشگاهی
موضوع حقوق مدنی,
ناشر شهبازی
مناسب برای: داطلبین آزمون ها کارشناسی ارشد، وکالت،استخدام قضات
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر محمد حسین شهبازی
نوبت چاپ هفتم
تاریخ چاپ 1400
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 694
شابک 9786229529614
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت نوشته نیلوفر حسینی، برسام رنجبر ابوعلی از مشاهیر داد آفرین

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت توسط نیلوفر حسینی، برسام رنجبر ابوعلی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات مشاهیر داد آفرین به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آزمون های وکالت، سردفتری، قضاوت و کارشناسی ارشد می باشد.

کتاب مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی جلد دوم (پاسخ نامه) نوشته دکتر محمد حسین شهبازی از شهبازی

این کتاب پاسخ نامه تشریحی کتاب مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی جلد 1 نوشته دکتر محمد حسین شهبازی می باشد.

کتاب شرح روان مهم ترین مواد قوانین خاص نوشته مهدی شکری، نادر نوریان از دادستان

کتاب شرح روان مهم ترین مواد قوانین خاص توسط مهدی شکری نوشته شده و به وسیله ی انتشارات دادستان به چاپ رسیده است. این کتاب دارای ویژگی هایی نظیر شرح آزمونی مواد مهم قوانین خاص و ارائه نکات آزمونی، تطبیق مواد مهم قوانین خاص با سایر مواد مشابه و ... می باشد.

کتاب آیین دادرسی مدنی دو جلدی نوشته دکتر محمد مهدی توکلی از مکتوب آخر

کتاب آیین دادرسی مدنی 2 جلدی توسط دکتر محمد مهدی توکلی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات مکتوب آخر به چاپ رسیده است.