کتاب حق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل نوشته مریم عبیدی نیا ، از دادگستر

حق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل مریم عبیدی نیا ، دادگستر
ناشر: دادگستر
موجود بودن: موجود است
35,000 تومان
توضیحات
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران در دوران ﺧﺎص ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮقی بین اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻠﻘﻲ می ﺷﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻼﻣﺖ و آﻳﻨﺪه ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ او، ﺑﺎ بیﻣﻬﺮيﻫﺎي ﻓﺮاوان از سوی دوﻟﺖ ها ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺟﻬﺎﻧﻲ و منطقه اي ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺳﻼﻣﺖ، زﻧﺎن را ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از گروه های آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؛ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﭘﻴﺪا میﻛﻨﺪ .از این رو، رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶ رو ﻛﻨﻜﺎش ساز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع مادران و ﺗﺄﻣﻴﻦﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري و اﺟﺮا، ریشهﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺧﻸﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ.
مشخصات محصول
نوع کتاب مرجع
مقطع دانشگاهی
موضوع
ناشر دادگستر
مناسب برای:
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مریم عبیدی نیا ،
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ 98
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
تیراژ 1000
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 296
شابک 0-130-282-600-978
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب انسانی شدن حقوق بین الملل: باتاکید بر نظریه مسئولیت حمایت نوشته یوسف فرزانه از میزان

کتاب انسانی شدن حقوق بین الملل: باتاکید بر نظریه مسئولیت حمایت از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته یوسف فرزانه