کتاب فرهنگ حقوقی ممتاز "همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی" نوشته دکتر عباس نظیفی ، توران کرمی از دادگستر

فرهنگ حقوقی ممتاز "همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی" دکتر عباس نظیفی ، توران کرمی دادگستر
ناشر: دادگستر
موجود بودن: موجود است
110,000 تومان
توضیحات
اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻐﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ، از ﻟﻐﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ واژهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﻌﺎل، اﺳﻤﺎء، ﻗﻴﻮد و ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ به ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه است .واژهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ و اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻤﻲشود ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ که تمام واژه های حقوقی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و رﺷﺪ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻃﻮل دوازده ﺳﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺖ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن آﺳﺎن گردد . اﻣﺘﻴﺎز دﻳﮕﺮ این ﻓﺮﻫﻨﮓ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت در ﻛﻨﺎرﺷﺎن آﻣﺪه و ﻣﻌﺎﻧﻲ واژه های ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ به راحتی مورد استفاده قرار گیرند. ﺿﻤﻨﺎ در آﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻓﻌﺎل ﺑﻲ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه است .
مشخصات محصول
نوع کتاب مرجع
مقطع دانشگاهی
موضوع
ناشر دادگستر
مناسب برای:
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر عباس نظیفی ، توران کرمی ،
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ 1398
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
تیراژ 1000
نوع جلد گالینگور
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 976
شابک 7-128-282-600-978